sept (4).indd

תוכן 3 קניגסברג מודי - העמותה ועד דבר ‘ לומדים ברידג 4 רם סופר - הכרזות בסיסיות 6 רם סופר - עקיפה כפולה 8 שחר קובי - פעם תשע אף – שמונה תמיד 10 ל " ז חיים קלר - צדדית - העקיפה הדו 12 רם סופר - אוטומטי משחק 13 רם סופר - שפר את הכרזתך המתקדם לשחקן 14 אפרים בריפמן - אלימינציה משחקי 18 שחר קובי - ' איתות סמית 21 שיפטן דרור - לא לעקוף או לעקוף 24 ל " ז חיים קלר - (Smolen) קונבנציית סמולן תחרויות 26 רם סופר -" בית האימה " – אליפות אירופה 28 שוורץ גבי ר " ד - אמריקה מזווית אישית צפון אליפות הקיץ של 30 אנגל יוסי - יריב אורי של לזכרו שונות 32 גוליק איתן - לכתפי הצץ מעבר 33 בעיה בקלפים פתוחים 34 שר חנן - גדולה יד 35 סנה שמעון - ' ברידג במשחק כהן הזוג 36 פתרון - בעיה בקלפים פתוחים 37 רם סופר - בירמן עם דוד ראיון 40 מיכה עמית - והתארים בישראל שינויים במערכת נקודות האמן מדור נופשונים 42 50 שזיפי אילן , אוריה מאיר - ההתאגדות דפי English 54 At the Northampton Bridge Club – Brian Zietman : מערכת מ " הפקות בע הוצאת רותם : ל " מו 03-5717007 : פקס | 077-3330775 :' ל ט רוית ברינגס : מנהלת מדיה ravit@rotemltd.co.il | 050-9430111 :' טל תומסון תלמה : ומכירות שיווק talma@rotemltd.co.il | 052-6399710 :' טל gadi@rotemltd.co.il | רוזמרין גד : ראשי עורך פופלילוב מטילדה : עורכת משנית סופר רם : לשוני עורך אופיר גלעד : ופיקוח עריכה פופלילוב לילו : גרפית עריכה שזיפי אילן : צילום : מדורים עורכי בריפמן אפרים : המתקדם לשחקן סופר רם : תחרויות סיקור שזיפי אילן | מאיר אוריה : ההתאגדות דפי ' ההתאגדות הישראלית לברידג 03-9794862 :' טל ל " הזכויות שמורות למו כל © המודעות המערכת אחראית לתוכן אין

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQ4MDQ5