oct.indd

‘ לומדים ברידג 8 טכניקת הביצוע במשחק עם שליט אפרים בריפמן ספירת המפסידים – ' חלק ב יותר המבצע של ביד כלל בדרך יהיו שליט עם במשחק . בדומם שליטים מאשר עם פחות ליד . הארוכה היד : שליטים תיקרא עם יותר יד . הקצרה היד : שליטים נקרא . את הזוכים הבטוחים ללא שליט ספרנו במשחק . במשחק עם שליט סופרים מפסידים . הארוכה מתחילים בספירת המפסידים ביד : לפניכם דוגמא בסיסית ♠ ♥ ♦ ♣ 8632 985 A42 AKQ ♠ ♥ ♦ ♣ T9 AKQ JT9853 T4 ♠ ♥ ♦ ♣ 7 JT42 KQ J98532 ♠ ♥ ♦ ♣ AKQJ54 763 76 76 לפני . ♥ A- ב מוביל מערב .4 ♠ בחוזה המבצע הוא דרום ביד תחילה – מפסידים לספור יש במשחק שמתחילים ! הארוכה . מפסידים אין – ♠ קלפים שלושה הקצרה ביד גם . מפסידים שלושה – ♥ . שלושה מפסידים נותרו עדיין לכן , זוטרים לכן . ♦ A- ה – הקצרה זוכה בטוח ביד . מפסידים שני – ♦ . בסדרה זו אחד יש מפסיד הכול בסך . זוכים שלושה הקצרה ביד אבל , מפסידים שני – ♣ .(extra) קלף זוכה עודף שיש לנו זה נאמר במצב מה לעשות אין . ♥ AKQ- מערב מתחיל ב : מהלך המשחק מערב זוכים בשלוש הלקיחות - מזרח . יש לשרת לסדרה – לזכות צריך . ♦ J- ב ממשיך שמערב נניח . הראשונות . ♦ 7- ה – בסדרה יש מפסיד עדיין אך ,( מהיד ♦ 6) ♦ A- ב ביד הקצרה ושם לב לאפשרות ♣ AKQ- אתה רואה את ה . השלישי הקלאב הארוכה על מהיד ♦ 7- את ה " להעלים " את תשחק אם . בלבד קלאבים שני למערב : זהירות הלקיחה תהיה וזו , יחתוך מערב , הקלאבים שלושת את למשוך יש תחילה לכן , ההגנה של הרביעית את לשחק מכן לאחר ורק המתנגדים מידי השליטים מספר את ספור ) ♠ AK- ה את שחק . הבטוחים הזוכים ייעלם ♣ Q- ה על . ♣ AKQ- ב והמשך (! שהוצאו השליטים . ♦ 7- ה . ושלושה קלאבים אחד דיאמונד , זכית בשישה ספיידים הוא ' שברידג מרגיש אתה . לקיחות עשר – הכול בסך שליטים מושכים , מפסידים סופרים : מאוד פשוט משחק . ומשחקים את הזוכים הבטוחים : בחלוקה הבאה כעת התבונן ♠ ♥ ♦ ♣ T532 KQ4 A72 K83 ♠ ♥ ♦ ♣ A6 J983 KQJ 9754 ♠ ♥ ♦ ♣ 74 T762 T643 A62 ♠ ♥ ♦ ♣ KQJ98 A5 985 QJT לפני ) ... ♦ K- מערב מוביל ב .4 ♠ שוב דרום המבצע בחוזה (! את המפסידים נסה לספור , לקרוא שתמשיך   (A- ה ) אחד מפסיד – ♠   מפסידים אין – ♥   מפסידים שני – ♦   אחד מפסיד – ♣ עודף זוכה קלף ועל , שליטים משכנו הקודמת בחלוקה ! הנוכחית שונה החלוקה אך , ♦ - ב מפסיד השלכנו ♣ - ב ? במשיכת השליטים ונתחיל ♦ A- מה יקרה אם נזכה ב עד כה שלוש לקיחות , ♦ J- וב ♦ Q- וגם ב ♠ A- מערב יזכה ב נוספת לקיחה למסור עלינו המשחק בהמשך . להגנה בארבע תזכה ההגנה לבסוף . ♣ A- ה – נמנעת ובלתי . לקיחות . ♥ - ב העודפים להשתמש בזוכים הספקנו לא ? קרה מה השליטים במשיכת התחלנו אך , קיימים עדיין הם אמנם מהר בלקיחות לזכות למתנגדים ואפשרנו ' מדי מוקדם '

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQ4MDQ5