oct.indd

‘ לומדים ברידג 6 Dealer: N, Vul: E/W, Lead: ♦ 6 ♠ ♥ ♦ ♣ QJ54 QJ873 A A93 ♠ ♥ ♦ ♣ A76 A K732 KJT84 North South 1 ♥ 2 ♣ 3 ♣ 3 ♦ 3 ♠ 3NT Pass הכרזת זו .2 ♠ יכול להכריז אינו צפון בסיבוב השני : שים לב ההכרזה . גבוהות נקודות 14 רק צפון של ובידו רוורס .3NT- קצרה ל ומשם הדרך ,3 ♣ היא צפון הנכונה של לביצוע ביותר הנכונה את הדרך מצא . ♦ 6- ב הוביל מערב ! החוזה . שבידו ♣ 8- ה אל ♣ 3 מיד ושיחק בדומם ♦ A- ב זכה דרום . מזרח של Q- ה אל ♦ 4- ב והמשיך ♣ Q- ב זכה מערב בסיבוב ♦ K- וזכה ב דרום הרשה למזרח לזכות בלקיחה זו ארבע – שמונה לקיחות לו כעת היו . הסדרה של השלישי עקיפה ניסה הוא . ור ' במייג אסים ושני ♦ - ב שתיים , ♣ - ב . היה במערב ♠ K- ה אבל , לקיחה תשיעית להשיג כדי ♠ - ב שהפילו ♦ 9- וב ♦ J- זכה גם ב העקיפה מערב הפסד לאחר . את החוזה היד הוא שמערב מלכתחילה להבין צריך היה הכרוז כבר בתחילת ולנסות להוציא את הכניסות ליד זו , המסוכנת : בחלוקה המלאה הנה נתבונן . המשחק ♠ ♥ ♦ ♣ QJ54 QJ873 A A93 ♠ ♥ ♦ ♣ K82 52 J9864 Q72 ♠ ♥ ♦ ♣ T93 KT964 QT5 65 ♠ ♥ ♦ ♣ A76 A K732 KJT84 בלקיחה מיד ♠ - היה לעקוף ב יותר המשחק המנצח והנכון כאשר . ♠ K- ב זוכה ומערב , ♠ Q- ב מוביל צפון . השנייה ♦ K- ב וזוכה אחת פעם מעכב הכרוז ♦ - ב ממשיך מערב . ♦ קלפי נותרו לא כבר למזרח כאשר , השלישי בסיבוב ? ♣ - כעת את סדרת ה נשחק כיצד ( מערב ) המסוכנת שהיד אפשרות למנוע עלינו , כמובן הצלחת לאחר . ♣ 9- ה אל ♣ 4 נשחק ולכן , בלקיחה תזכה ואם . לקיחות עשר ולכרוז גבוהה ♣ - ה סדרת העקיפה , טוב במצב הכרוז היה אז גם ? ♣ Q- ב זוכה היה מזרח במקרה . לשותפו לחזור ♦ קלפי אין כבר שלמזרח מכיוון שתיים , ♣ - ב לקיחות בארבע זוכה עדיין היה הכרוז זה עודפת לקיחה מבצע ואפילו , ♥ - ואחת ב ♠ - ב שתיים , ♦ - ב . ♠ - ב 3-3 בעזרת חלוקה של הוא מהמגנים איזה המשחק בתחילת לב לשים חשוב . בהתאם ולפעול ," המסוכנת היד " שחק יחד עם מוטי היזהר מהיד המסוכנת גלברד מוטי

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQ4MDQ5