oct.indd

38 פינת השיפוט קלף ההובלה ללקיחה הראשונה פז מוטי קלף ההובלה , מוביל שלא בתורו כאשר מגן . הובלה מחוץ לתור נדרש לעיתים תכופות לפסוק בעניין כמנהל תחרות אני ההובלה מחוץ לתור מעכבת , בנוסף . שביצע את החריגה לשחקן לעולם לא יעניק יתרון קלף עונשין . הופך לקלף עונשין . ההסברים הנובעים מחריגה זו למתן התחרות ועד מנהל של לבואו עד המשחק את המשך !" לתור מחוץ לא להוביל ודאג את הכתוב להלן אמץ " : מסקנת ביניים התחרות בהתאם מנהל שמפרט כפי , אפשרויות מספר בין לבחור הכרוז על , בתורו שלא מוביל זאת מגן בכל כאשר .55- ו 54 ,53 לחוקים את כל הנאמר ולא תמיד הוא מבין , את שלל האפשרויות נלחץ במקצת כאשר מנהל התחרות שוטח בפניו המצוי הכרוז . יסטי ' דעת ברידג אינה נובעת משיקול לעתים החלטתו . לו תחילה מניח המגן : כלומר , הפוך יובל תמיד ההובלה שקלף 41 ' מס חוק קובע , אלה מעין מביכים מצבים למנוע כדי את הקלף המוביל יהפוך ורק אז , להוביל תורו מוודא שאכן המגן מכן לאחר . מטה כלפי כשפניו השולחן את הקלף על . מעלה כלפי כשפניו ויניח אותו . התחרות הוא פשוט מנהל של הפתרון ,( שלא נחשף ) הונח קלף הפוך השולחן ועל , להוביל זה תורו שאין אם מתברר . ללא שום סנקציה כרגיל יימשך והמשחק , לקחת את הקלף חזרה לידו התחרות למגן המקרים יורה מנהל ברוב . משחק של יקר זמן הצדדים וחוסך מבוכה רבה לשני מונע הובלה בקלף הפוך של המנהג אימוץ ! נעימות - אי מטה ומנע כלפי הנח את קלף ההובלה ללקיחה הראשונה כשפניו : לסיכום : ęĕĠđĘČĘ ğĤĔĢĐĘ ęėĜĕĚĒĐĘ ĐČĎ ĐĜĎĐđ ďĕĐ ģēĥĚ - ĤĦđĕč ęĕĜĐĚĐ ęĕČĥđĜĐ ĘĞ ĝĤđģ : ĦĕēĜĐč . ĐĠđĤĕČ ĦĠđĘČđ ęĘđĞ ĦĠđĘČ , ĐĤĕĞĢĐ ĦĤēčĜĐ ěĔĠģ - ĤĕĠđČ ďĞĘĎ . ęĕĔĜďđĔĝĘ ęĘđĞĐ ĦđĠĕĘČ , ďĤČ ĔĝĕĘďĚ - ğĤĝČ ěĤĞ ! ĦđēĕģĘ ęđĚĕĝģĚč ĦđėĒĘ ĦđĠĦđĥĘ ĦĞĕĕĝĚĥ ĐĜđėĜ Đčĕĥēč ĤģĕĞč ďģĚĦĕ ĝĤđģĐ 25/10/2011 - ĝĤđģĐ ĦēĕĦĠ ďĞđĚ . ęĕĥĎĠĚ 10 ĖĥĚĕĕ ĝĤđģĐ ,19:45 , ĕĥĕĘĥ ĕĚĕ . ęĕďĚĘĜĐ ęĕĤĚđēĐ ęĞ ĝĤđģ ĦđĤčđē đģĘđēĕ ęĕďĕĚĘĦĐ ĘėĘ ĐĜĐĚđ ĦĕďđĚĕĘ ĐĕđđēĘ đĜĕĘČ đĠĤĔĢĐ 0544-715949 ĕĎĚ 0544-715950 ěČĕĤč :( ĘčĎđĚ ĦđĚđģĚĐ ĤĠĝĚ ) ĥČĤĚ ĐĚĥĤĐđ ęĕĠĝđĜ ęĕĔĤĠĘ ęĕĎēĐ ĕĤēČ

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQ4MDQ5