oct.indd

34 לשוני - בלשני עיון ' הברידג במונחי רוזן מוטי ר " ד , י ִ מּ ַּ ד ,' ברידג : המילים מקור על – ראשון חלק ם ֶ ל ְ וס פּ ְ מ ַ ר ְ ט בשם ממשחק שהתפתח קלפים משחק הוא ' ברידג ושוחק בבריטניה Whisk הקודם שנודע גם בשמו ) Whist משמעם Whist- ו Whisk השמות .(17- ה במאה כבר שכוונת ייתכן . מזהיר ניצחון וגם מהיר סילוק או הסרה כל לאחר הקלפים של מהיר סילוק לציין הייתה השם . לקיחה מוצלחת וויסט לשחק החלו ט ְ ר ַ ה ְ נ ֶ ר ַ בּ של האטימולוגי המילון לפי בדומה .1529- ב כבר הוזכר המשחק אך ,1621- ב , סדרת שליט לקיחות ועל על משחק הוויסט בנוי ,' לברידג עם פעולה שיתוף פחות דורש הוא ' לברידג בניגוד אך הכללים ספר . אישיות ויוזמות הברקות על ובנוי הזוג בן אדמונד ידי - על 1742- משחק הוויסט נכתב ב של הראשון כי " לעולם בשמונים יום מסביב " בספרו ציין ורן ול ' ז . הויל הוויסט ולא למשחק היה מכור אַס פוג ֵ פיל הראשי הגיבור . לעולם מסביב אף מסעו זה על הרגלו על ויתר בגלל כך המשחק נקרא הבריטי הבלשן של לדעתו . לקיחה מוצלחת ביצוע הקלפים לאחר הסרה מהירה של שמשמעו Whist שהשם , ברנהרט העלה השערה נוספת . י ִ א ֵ טוֹפּ ָ דממה הוא אוֹנוֹמ הכותרת תחת 1680 ב שיצא Cotton של ספרו לפי גם ( קוביה ) שחקן : כלומר ,The Complete Gamester הדומייה שצריכה לשרור בשל השם וויסט ניתן – מושלם של האטימולוגי במילון גם ההסבר זהו . המשחק בעת . אוקספורד מציין והוא , הוויסט במשחק רווח Dummy המושג גם עברי מקור שמחפש מי את לאכזב צר . מדומה שחקן למילה או דממה למילה אותה ומקשר Dummy למילה מציינת Dummy המילה כי מלמדת הבלשנות . דומה Dumb המילה מצירוף נוצרה והיא , אילם אדם באנגלית של האטימולוגי המילון לפי .Y הסיומת עם ( אילם =) .18- המאה ה היה בשלהי תיעודה הראשון , ברנהרט כי דעים תמימי הקלפים משחקי של החוקרים כל כמעט הם הרוסים טוענים כי . התפתח מהוויסט ' משחק הברידג ועם , ווינט בשם ממשחק ' הברידג משחק את שפיתחו התיעוד הקדום , למעשה .Biritch – ' יץ ִ יר ִ בּ לו קראו פיתוחו המילה הוא Bridge המילה את בצליליו שמזכיר ביותר רוֹז ָ כּ או שליח 17-10 במאות ציין ' יץ ִ יר ִ בּ השם .Biritch , המקומי השליט הודעות את נידחים ביישובים שהודיע הוא היה מגיע לכיכר העיירה ותוקע .' אז ָ י ְ נ ְ שנודע בתואר ק . תושביה של תשומת לב בחצוצרה למשוך או בקרן בתחום החוקרים מגדולי ,Adrian Room רוּם אדריאן סיפורי מילון " ב סברה העלה , מילים של ההיסטוריה הוא Biritch המילה מקור לפיה , עטו מפרי " המילים . כרוז – שמשמעה Birjuch – במילה הקרובה לה הוא ' ברידג המילה שמקור סבורים הבלשנים מקצת קיימת גרסה . חצוצרן = Borucu , Boraznaci : בתורכּית , לקחת שמשמעו BIR הסלאבי מהיסוד בנויה שהמילה שאליה בעיירה מסים גובה גם היה כרוז שאותו משום הקשר ברור , לוקח או כרוז היא שהמשמעות בין . נשלח על או כרוז על מבוסס הוא שגם ,' ברידג לשם ' ביריץ של . לקיחה שמשחק מאחר כי , סברה העלה John Ayto ימוֹלוֹג ִ ט ֶ הא שגם ייתכן , התיכון במזרח שנים מאות שוחק ' הברידג בתורכּית הוא המילה מקור , לדעתו . זה באזור נוצר שמו אחת יד שקלפי משום , שלוש - אחת = BIR - ÜÇ* קלפי ואלו ( דומם נקראים הם ) המשחק במהלך נחשפים אייטוֹ והן ' ג של סברתו ! מוסתרים האחרות שלוש הידיים טענו התורכים שגם מפני , הדעת על מאוד מתקבלת משחק ולטענתם , זה במשחק לבכורה רבה בעקשנות .1890- ב בקונסטנטינופול לראשונה שוחק ' הברידג שאין בעובדה נעוץ אייטו שהעלה במשמעות הקושי . בתורכּית רשמי שום תיעוד למשמעות זו

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQ4MDQ5