oct.indd

33 : ההכרזה היה מהלך West North East South אני רודי Pass 1 ♦ Pass 2 ♣ Pass 3 ♣ Pass 5 ♦ All Pass שזו אטען להגנתי אבל , עדיף חוזה הוא 3NT- ש ברור אינה 5 ♦ - ב והבחירה מאוחרת לילה שעת כבר הייתה זה . בוטום - טופ בתחרות משחקים כשלא כך - כל גרועה שיקולים עוד שיש לי הוכיח רודי אבל , שחשבתי מה . בבחירת החוזה הנכון שיחק ומיד , ביד K- ה עם לקח רודי ♣ 4- ב ההובלה את כמובן ! ♣ - ה לסדרת חזר הוא שירתו כולם כאשר . ♦ K , בידו שנותר הבודד השליט עם חתך במזרח שהשחקן והדומם הייתה זהה בדיוק הכרוז שחלוקת היד של ומכיוון גם למסור אלא לרודי נותר לא (? לכך הסיכויים מה ) .1 דאון שוב . ♥ - ולקיחה ב ♠ - לקיחה ב " השליטים בספירת טעיתי " : להתנצל מיהר רודי : אמרתי , נסער עדיין , אני .(miscounted trumps) " ביטחון ליתר סיבוב עוד למשוך יכולת להרשות לעצמך " השיב כך ועל ,(You could spare one just in case) thought) " השליטים כל את שמשכתי חשבתי " : רודי . לפחות הפעם הוא חשב , טוב .(had pulled all trumps (5) ידיים מיליון חיים קלר 1 000000 אם . בנתונים השונים מצאתם עניין , הקוראים , מקווים שאתם אנו ." ידיים מיליון " היא האחרונה בסדרה רשימה זו . לטובה זה רק הרי , שלנו למשחק באשר עמדה כלשהי גם גיבשתם לעצמם בעקבותיהם דעה או ובמקום , ידיים במיליון ששוחקו ביותר השכיחים (NT- ו הסדרות 4 כלומר ) הכינויים מהם בדקנו הפעם !NT ... הראשון מקום כינוי ידיים ' מס אחוז 1 NT 283,747 28.4 2 ♠ 272,344 27.2 3 ♥ 239,847 24.0 4 ♦ 107,710 10.8 5 ♣ 81,321 8.1 6 Pass 15,031 1.5 . הסדרות שהמיקום זהה להיררכיה של , לציין מעניין . את הנתונים לסדרה זו שסיפק ( ב " ארה ) כהן תודה מיוחדת ללארי , לסיום הכינויים השכיחים ביותר ♠ ♥ ♦ ♣ ♠ ♥ ♦ ♣

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQ4MDQ5