oct.indd

32 , רודי – ואני BBO מוצלח שלי ילד שחר קובי למעט ) מכירים אותם היום שאנו כפי ' משחק הברידג חוקי אבל ,1925- ב נוסחו ( הניקוד בטבלאות שינויים מספר אליפות . אחורה הרבה עוד הולכים המשחק מקורות ובמשך ,1935- ב נערכה הראשונה הרשמית העולם נראה השנים במהלך . רבות תחרויות נוספו השנים ואלמנט , נשכח חברתי כמשחק ' הברידג של שתפקידו תחרויות לשחקנים מציע BBO אתר . גבר התחרותיות בשולחנות הוא הפעילות עיקר כאן דווקא אבל , שונות . העולם מרחבי שחקנים ומארחים הנפתחים וירטואליים להגיע רצון עם את המשחק לשחק נפגשים זרים אנשים להתעלם אפשר אי אבל , אותם ולבצע הנכונים לחוזים . החברתי מהפן את מגדיר הוא . רודי עם לשחק ישבתי הערבים באחד והיה חביב מאוד כאשר התיישבתי ,intermediate- כ עצמו : הבאה ליד שהגענו ידיים עד מספר שיחקנו . מולו Dealer W, N/S Vul. ♠ ♥ ♦ ♣ 8732 AQ82 K6 AT5 ♠ ♥ ♦ ♣ T94 KJ9743 - J643 ♠ ♥ ♦ ♣ - T JT975432 KQ82 ♠ ♥ ♦ ♣ AKQJ65 65 AQ8 97 : ההכרזה מהלך West North East South אני רודי Pass 1 ♣ Pass 1 ♠ Pass 2 ♠ 3 ♦ 4NT Pass 5 ♥ Pass 6 ♠ Pass Pass Pass הוביל מערב . מצוין לחוזה אותנו הביאה פשוטה הכרזה בלקיחה כבר החלטה לקבל הכרוז את והכריח ♥ 3- ב , לאחר כל הובלה אחרת אפשר למשוך שליטים . הראשונה ♣ A לשחק מהדומם ואז ♣ בתוך השלכת ♦ - את ה ' לנקות ' למשחק וייכנס בלקיחה יזכה שמזרח בתקווה , נוסף ♣ - ו . עקיפה ננסה – ♥ וישחק ♣ - ב יזכה מערב אם . סופי נעלמה סופי משחק של האפשרות ♥ - ב ההובלה לאחר את שיחק רודי לתדהמתי . בעקיפה תלוי שהחוזה ונראה קו את פספסתי , חייכתי , הא . הראשונה בלקיחה ♥ A- ה משיכת לאחר : במזרח בודד ♥ K נגד גם שמגן המשחק K- עם ה יקפוץ ואם מערב ,Q- ה לכיוון ♥ השליטים נשחק שזה לא רק – ♥ Q- ה על ♣ מהיד להשליך בהמשך נוכל עם קפץ מערב . ♥ - ה לפני ♣ A- ה את שיחק רודי . קרה .1 דאון . ♣ - וההגנה זכתה גם בלקיחה ב K- ה לפחות ) שותפיי של היד משחק על מעיר איני כלל בדרך נעימה הייתה שהאווירה מכיוון אבל ,(BBO- ב לא ♥ - ב עקפת לא למה " רודי את לשאול לעצמי הרשיתי " חשבתי לא " : הייתה התשובה ."? הראשונה בלקיחה פשוט ? כזו לתשובה להגיב אפשר איך .(not thinking) .  חייכתי : ידיים הגיעה החלוקה הבאה מספר כעבור Dealer E, E/W Vul. ♠ ♥ ♦ ♣ 754 A8 AQ764 AQ8 ♠ ♥ ♦ ♣ QJ2 KJ3 5 J97432 ♠ ♥ ♦ ♣ T863 QT9542 92 T ♠ ♥ ♦ ♣ AK9 76 KJT83 K65

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQ4MDQ5