oct.indd

30 לילדים ' להוראת ברידג יום עיון ... גינת האיכר ושאר ירקות , על הקלף הפטפטן אוריה מאיר ' ברידג הוראת בנושא שלישי עיון יום התקיים באוגוסט 26- ב - המיני תורת של מעשית הבנה על היה הדגש הפעם . לילדים .' ברידג ! לשחק רוצים שהילדים לזכור צריך , ובכן ? חשוב המיני מדוע המשחק לשלב להגיע להם מאפשר ' ברידג - המיני ! שיותר וכמה משחק על זאת לעבודה מנצל והמורה , ביותר והמהיר הקל באופן בטחון צברו והילדים , הושגו שאלו לאחר . בסיסית הגנה ועל יד הנבדל ,' הברידג לשלב לעבור ניתן אז רק , המשחק בשיטת . בלבד ההכרזה בשיטת ' ברידג - מהמיני למעשה ואריה נגל ה ' מירצ ר " ד ידי - על הועברו העיון ביום ההרצאות ר " ד תואר ובעל גופני בחינוך שני תואר בעל ) ה ' מירצ . רותם ותק בעל , לילדים ' ברידג להוראת המומחים אחד הוא ( בחינוך כיום את ישראל מייצג , דר אורן , מחניכיו אחד . והצלחות מוכחות אלופת סגנית בתואר לאחרונה שזכתה הספר בתי בנבחרת שיער את גילח אופיר שגלעד הצעיר הבחור הוא אורן ) . אירופה (. המרשים ההישג עם היוודע בהתערבות שהפסיד לאחר ראשו במשך לשעבר מזון מפעל ומנהל האוויר חיל יוצא ) רותם אריה להוראת הסמכה תעודת לקבל שזכו הבודדים בין הוא ( שנים 23 היה פעם , כן ) . החינוך משרד של הסמכה גם שכללה ' לברידג דורות של לימד מאז (. להחזיר זאת שוב לשאוף וצריך ... דבר כזה הוראת את (1999) מסוימת בתקופה ריכז ואף ומבוגרים ילדים . לציון בראשון הספר בבתי ' הברידג מהצד נראים הדברים כיצד להבין יוכלו שהמשתתפים מנת על לפי במשחק מעשית התנסות היתר בין כלל העיון יום , השני . פתקאות ההכרזה מילוי היתר שכללה בין , ' ברידג - שיטת המיני הילדים ולימדו של פתח לעולם החשיבה לנו פתחו ה ' ומירצ אריה דברים בסיסיים שכל להסביר שלהם כדי בשפה לדבר איך אותנו . הזה רכש את הידע איך זוכר לא כבר אבל , יודע ' ברידג שחקן " קידום " ש , שחשבנו מה לא היא " בלעדיות " ש למדנו למשל כך המשתוללת החברתי הצדק למחאת ושבניגוד , בצבא רק קיים לא ." מעמדות " יהיו ותמיד יש היררכיה ' בברידג – בישראל רק שלא מסתבר ? הפטפטן הקלף על פעם שמעתם האם יש סיפור קלף לכל . לפטפט יודעים הקלפים גם אלא , התלמידים ? שלו הסיפור מה : לגלות הילדים ועל לספר רוצה הוא שאותו ההובלה קלף אומר מה : לשאול נוכל ' הברידג לשפת נתרגם אם בסדרה יש האם ? קצרה ? ארוכה היא האם ? השותף סדרת על זו בסדרה אליו שנחזור מעוניין השותף האם ? רצף או ? תמונה ? בהמשך ילדים לגלות המסייעות הזיכרון לפיתוח שיטות למדנו כן כמו הדרכים אחת ) דופן יוצא חזותי זיכרון בעלי ילדים או מחוננים ולנסות הקלפים את לסגור , דקה במשך בקלפים להתבונן היא גם טוב זה תרגיל , אגב .( הקלפים מערך את מהזיכרון לרשום . למבוגרים !!! דומם להיות מעדיפים הילדים שרוב להפתעתנו גילינו .... זה על תחשבו סבל שלו הירק שגן האיכר על פשוט שמסיפור , מאמין היה ומי התייאש וחיפש פתרונות לא זאת למרות אך , רבים טבע אסונות - דברים רבים כל אפשר ללמוד , שהצליח להוציא יבול מהגינה עד (? הנמשל מהם המשל : לנחש נסו ) ?' הברידג משחק על כך להגיע ניתן שדרכו חדש עולם לנו פתחו ה ' ומירצ אריה , אכן המשחק את לאהוב אותם ללמד , בשפתם לדבר , הילדים לב אל ." אותם בחיידק להדביק " באמצעות שיטות מעניינות וייחודיות ו , אברהמי ציפי , גרץ ס " בי למנהלת להודות רציתי סיום לקראת והנעימה החדשה הספר בית בספריית להשתמש לנו שאפשרה היא דוגמא למנהלת המודעת היטב ציפי . לקיים את יום העיון כדי שהמשחק והלמידה החיים ולכישורי לילדים ' הברידג לתרומת הראשון הספר בית הוא גרץ ס " שבי מקרה זה אין . להם מעניק ובכל ' ברידג בשולחנות המצויד ' ברידג חדר ישנו שבו בארץ ה ' וכל זה הודות לקשר האמיץ והמיוחד שיצר מירצ , הציוד הדרוש . השנים עם המנהלת לאורך

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQ4MDQ5