oct.indd

28 עם דרור פדון ראיון רם סופר אחד הוא פדון דרור ,(22) הצעיר גילו אף על הישראלי ' בברידג ביותר המצליחים השחקנים הצעירים נבחרות במסגרת . האחרונות בשנים זכה להצלחות רבות שגולת הכותרת שלהם הוא . בבולגריה אירופה באליפות הזהב מדליית היא בתחרויות רבות ומגוונות בארץ זכה הוא , בנוסף לשחק התחיל דרור . שונים שותפים עם ל " ובחו , הצמרת אל דרכו על שוחחנו . ביותר צעיר בגיל מצב ועל , לעתיד ושאיפותיו בהווה הצלחותיו על . בישראל ' הברידג ?' ברידג התחלת לשחק איך פעיל שחקן שהיה אבי בעיקר ,' ברידג משחקים הוריי ' ברידג תוכנת הביאה אמי אחד יום . הלאומית בליגה , את אבא מה זה שאלתי .8 או 7 בן הייתי . למחשב הביתי . היסטוריה והשאר , להסביר הוא התחיל ? לפרט תוכל . התקדמת במהירות את לי הסביר אבי . רבה במהירות המשחק את תפסתי קלסי יו מאת לעברית מתורגם ספר לי והביא ההכרזות את מתוך הספר הזה למדתי ." ' בברידג הביצוע הנכון " על באינטרנט לשחק הרביתי 10 מגיל . היד משחק טכניקת נרשמתי מכן לאחר קצר זמן .OKBridge באתר . להשתתף בתחרויות להתאגדות והתחלתי לרמה שחקן לקדם יכול באינטרנט ' ברידג משחק האם ? גבוהה לשחק היא גבוהה לרמה להגיע ביותר הטובה הדרך . ולהיתקל במצבים רבים ככל האפשר לצבור ניסיון , הרבה באינטרנט ' ברידג . ביותר הזמין הוא באינטרנט ' הברידג אבל , השולחן שליד ריכוז רמת אותה בו אין , שונה הוא מאוד חשוב היה זה אז . משחק זמן הרבה לך נותן הוא . לזה זקוק איני כבר עכשיו , בשבילי ידיים מאות OKBridge- ב משחק הייתי שנים באותן יכולת לוודא , השחקנים של זה היה דירוג באתר . בשבוע היום , אגב . עם שחקנים ברמה גבוהה שאתה נכנס לשולחן מכיר שאינך אנשים עם תשחק אם , זה את אין BBO- ב הרבה יותר BBO מצד שני . תיפול מי אפשר לדעת על - אי משחקי , הכרזות אימוני : יותר שירותים נותן , ידידותי , טוב והכי , שולחן לפתוח קל יותר הרבה שם . ויוגרף , קבוצות . זה בחינם כל – חשוב ? לצמרת להגיע מכל יותר לך מה עזר אבל , הרבה לשחק חשוב להתקדם כדי , שאמרתי כפי לי היה בהתחלה . לשאול מי את שיהיה חשוב שני מצד ספק שאת העזרה הרבה ביותר קיבלתי אין אבל , את אבי של בסיסית הבנה רכשתי שם . בירמן דוד של באימונים . הזוג בני שיתוף פעולה בין , איתותים , הכרזות – המשחק . אחד הדברים האלה משפרים כל במקומות בהן שזכית מהתחרויות כמה לציין תוכל האם ? גבוהים מדליות באליפות כמה עם הספר בנבחרת בתי התחלתי בשנת העולם באליפות הזכייה היה השיא רגע . אירופה זכיתי 25 גיל עד הצעירים נבחרת במסגרת .2006 .2009- ובכסף ב 2011- במדליית זהב באליפות אירופה ב בתחרות הראשון במקום זכינו (2011 ,2009) פעמיים בפוזנן לבוגרים אירופה באליפות . בהולנד " הלבן הבית " . נכבד וגם זה הישג , הזוגות לגמר הגעתי

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQ4MDQ5