oct.indd

תחרויות סיקור 22 . לזוגות מעורבים כללה שלושה שלבים אליפות ישראל , הגמר בחצי זוגות 65 התמודדו המחוזי השלב לאחר 10 בשבת שנערך ' א לגמר זוגות 28 העפילו מהם אילן - רות ערמי לאחר מאבק מרתק זכה הזוג . בספטמבר שתוצאותיו ) הגמר חצי שלב . הראשון במקום ברקת מתוך ) בגמר הראשון והסיבוב ( בגמר מקדמה שימשו המנצח הזוג . להתרחש העתיד על בישרו לא ( שלושה קדימה הפריצה . לממוצע קרובה סיים אותם עם תוצאה . השני בסיבוב החלה Board 9, Dealer N, Vul E/W ♠ ♥ ♦ ♣ AK KT852 J762 AT ♠ ♥ ♦ ♣ 7643 A43 Q54 KJ2 ♠ ♥ ♦ ♣ 92 QJ976 T3 Q864 ♠ ♥ ♦ ♣ QJT85 - AK98 9753 West North East South ברקת שטרן אנציו ערמי 1NT Pass 2 ♥ Pass 2 ♠ Pass 3 ♦ Pass 3 ♥ Pass 3 ♠ Pass 4 ♠ All Pass .1 ♥ של שמרנית בהכרזה צפון החל השולחנות ברוב חוזה ולבסוף הוכרז 2 ♦ -3 ♦ ההמשך היה ,1 ♠ דרום השיב . במדויק להתבצע שאמור 3NT סופי 5-4-2-2 עם חלוקה 1NT ברקת לפתוח של אילן בחירתו . הקצרות בסדרות הנקודות ריבוי בשל מתאימה נראית . ♦ - ורביעייה ב ♠ - הראתה חמישייה ב רות ערמי שותפתו לשותפתו ונתן ♥ - ב שלו החמישייה את הציג ברקת הוא מכן לאחר . ♣ - ב עוצר עם 3NT להכריז הזדמנות ♣ - ב בודד עוצר על להסתמך מאשר 4 ♠ לשחק העדיף .3NT- ב אלא , לא חתך והכרוז , ♥ Q- הובילה ב ( מזרח ) אנדה אנציו החוזה גם הובטח ביצוע בכך . מהדומם מפסיד ♦ השליך הכרוז – ♣ חיתוכי למנוע ההגנה בשליט כדי אם תמשיך . לקיחות עשר לו ותהיינה אחד ♦ ימסור , שליטים יוציא קלפים 3 לצפון ההכרזה שיהיו לפי המגנים ציפו , עם זאת וזכה ♣ A- ה את עיכב אילן . זו סדרה לתקוף והחלו ♣ - ב הושלך שעליו ) ♥ K : פשוט היה ההמשך . השני בסיבוב ♥ נחתך כאשר . ♥ - ו ♣ של צולב וחיתוך , ♦ AK ,( נוסף ♦ של למזלו אך , הארטים למערב היו לא כבר ♠ 8- ה עם לקיחות עם 11 וכך הושלמו , מזרח היה אצל ♠ 9- ה הכרוז .100% תוצאה של של מעולה תוצאה עם ערמי - ברקת ניצחו זה בסיבוב . טל דנה - בראל מיכאל היה המוביל הזוג אבל ,66.24% - ברקת אבל , גדול היה אחריהם לדולקים ההפרש בינם בהגנה ברקת הצטיין הבאה בחלוקה . ויתרו לא ערמי . סופי ממשחק את שותפתו והציל Board 14, Dealer E, Vul None ♠ ♥ ♦ ♣ KJ9 AK753 Q KT76 ♠ ♥ ♦ ♣ 7642 J KT974 942 ♠ ♥ ♦ ♣ QT3 92 AJ532 AQJ ♠ ♥ ♦ ♣ A85 QT864 86 853 אליפות ישראל לזוגות 2011 מעורבים רם סופר

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQ4MDQ5