oct.indd

המתקדם לשחקן 16 : יד החודש ? לא להקריב להקריב או אנגל יוסי גדולים מאוד להיכשל היא הכרזת חוזה שסיכוייו הקרבה נניח אם , שתושג מזו יותר טובה תוצאה לקבל במטרה . ידו על את החוזה שהוכרז לבצע המתנגד לזוג : תלויה בגורמים הבאים ההחלטה אם להקריב   הכרזות .( קבוצות כולל ) IMP או TB : התחרות סוג . נפוצות פחות IMP- הקרבה ב   ידי - על שהוכרז החוזה של הביצוע סיכויי הערכת . המתנגדים   נקריב אם שנקבל הקנס של התוצאה הערכת שיקבלו לתוצאה ביחס , החוזה את יכפילו והיריבים . אם החוזה שלהם יבוצע מתבצעות הכרזות הקרבה לאחר שהמתנגדים בדרך כלל לדעת שגם כדאי אך ,( סלם אפילו או ) משחק מלא הכריזו המתנגדים של 3 ♥ מעל פגיע לא במצב 3 ♠ של הכרזה יבוצע 3 ♥ - ש ברור כאשר , הקרבה למעשה מהווה . בהצלחה שני היו בספורטיאדה הזוגות תחרות של השני בסיבוב . אותם לבחון הקרבה שראוי מקרים עם אפשרות של Board 10, Dealer E, Vul Both South ♠ ♥ ♦ ♣ AKT432 85 T85 A4 West North East South 1 ♦ 1 ♠ 2 ♥ 2 ♠ 3 ♥ 3 ♠ 4 ♥ Pass Pass ? כדי ולכן , בהגנה לקיחות שתי לו שיש העריך דרום לקיחות שתי להביא השותף על 4 ♥ החוזה את להכשיל התוצאה לכך אי . נראה קלוש לכך הסיכוי . נוספות בהגנה הכרוז , זאת לעומת .620 מינוס היא 4 ♥ בחוזה הצפויה ואחת ♠ - ב בטוחות לקיחות שש יושגו 4 ♠ שבחוזה צפה , לקיחה עוד תוסיף השותף של שידו להניח סביר . ♣ - ב יוכפל 4 ♠ אם גם כלומר , לקיחות 8 לבצע יהיה ניתן ואז .500 מינוס התוצאה תהיה במקרה הגרוע לחוזה והפך הוכפל שאכן ,4 ♠ דרום זאת הכריז כל לאור : החלוקה המלאה . הסופי ♠ ♥ ♦ ♣ 865 T QJ3 QJ8765 ♠ ♥ ♦ ♣ J97 AK9742 942 K ♠ ♥ ♦ ♣ Q QJ63 AK76 T932 ♠ ♥ ♦ ♣ AKT432 85 T85 A4 - צפון . קלף בודד בהארט – בדומם הייתה הפתעה נעימה ובמקרה , לקיחות 9 " בקלפים פתוחים " דרום יכולים לבצע . לקיחות 8 – הגרוע מינוס .72% דרום לצפון העניקה 200 מינוס של תוצאה מערב - למזרח שהרשו זוגות , זאת לעומת .54% – 500 . בלבד 30%- ב זכו 4 ♥ לשחק Board 30, Dealer E, Vul None South ♠ ♥ ♦ ♣ T2 A AK973 Q7543 West North East South 1 ♥ 2NT 3 ♥ 4 ♦ 4 ♥ ? לדרום . המינור סדרות שתי את הראתה 2NT ההכרזה נקודות 8- יש כ לצפות שלשותף נקודות גבוהות וניתן 13 האם יבצעו . הצדדים שהנקודות מחולקות בין כך , גבוהות אחת לקיחה תשיג שההגנה להניח סביר ?4 ♥ היריבים

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQ4MDQ5