oct.indd

המתקדם לשחקן 14 הטעייה בהגנה משחקי אפרים בריפמן את לא – המבצע את להטעות נועדו הטעייה משחקי בעת זאת שוכחים רבים אולם , נדוש נשמע זה . השותף . המשחק מערך רוחו בעיני לראות המבצע את לשכנע הוא הרעיון עם . שונה לחלוטין בפועל כשבעצם המצב , קלפים מסוים , מוצדקת סיבה בהיעדר להטעות שגיאה זו תהא , זאת בקלף הגבוה ביותר מתוך רצף של שניים אם תזכו : למשל . אתם עלולים לגרום לשותפכם לטעות , שלושה קלפים או ועקב שגוי את הנקודות החסרות באופן לספור עלול הוא . המשחק שגיאה בהמשך ההטעייה המיותרת לבצע היסוס פירושו ! להסס בעת ההטעיה אין – לא פחות חשוב . הכוונות שלכם גילוי הקלפים שבידי המבצע רואה את מערך איך תחילה נבחן : מתנגדיו QT6 A832 .K- ב זכה מזרח .T- ה אל 2- את ה שיחק בדרום המבצע לאחר שהמבצע . אצל מערב J- ה בשלב זה המבצע ידע כי את מהדומם שיחק הוא , אחרת בסדרה בלקיחה זכה את בדמיונך רואה אתה האם .J- ב שירת ומערב ,Q- ה ? מערב - מזרח הקלפים של מערך לכן ,K9xx מזרח ובידי Jx מערב בידי : מצב הקלפים הוא את ' ללכוד ' ו 8- ה אל 6- ב להמשיך יהיה הנכון המשחק . מזרח של 9- ה : לפניכם חלוקת הסדרה QT6 J4 K975 A832 , לראות ולהיווכח כדאי . דרום יזכה בשלוש לקיחות בדרך זו הוא ,8- את ה במקום A- את ה משחק המבצע היה לו כי . לקיחות בלבד היה זוכה בשתי את סדר המשחק בהתאם לקלפים המבצע מתכנן כי ראינו הפעם אתה , כעת נשנה כיוון . המגנים ידי - המשוחקים על : מערב בצד המגן QT6 J94 K75 A832 , מערב של J- בתקווה ללכוד את ה T- ה אל 2 דרום משחק האם , אגב . במשימה הצליח המבצע .K- ב זוכה ומזרח הם J- וה 9- ה , מהמשחק יצא T- שה לאחר כי לב שמת ? זהה ערך קלפים בעלי פלפול איזה ) אצלך J- שה יודע שדרום יודע אתה , ובכן שהמבצע הבאה בפעם לכן , עובדה זאת .(  ... לשוני הקלף – J- את ה שחק , למשל Q- את ה , זו סדרה ישחק ! שנמצא ברשותך " הגלוי " מה יראה ...J- תזרוק את ה Q- מה יקרה כאשר על ה דמיין מזווית ) לדוגמה הקודמת אם תחזור ? רוחו בעיני המבצע לזכות גדול סיכוי לך שיש תיווכח ,( המבצע של הראייה קרוב J- ה את להחזיק תתעקש אם , זאת לעומת !9- ב ? מסכים . לזכות בלקיחה שואפים לאפס סיכוייך , לחזה : הנה דוגמה דומה KJ6 QT4 875 A932 המבצע ברור לך כי . וזוכה בלקיחה J- אל ה 2 דרום משחק . בידך Q- לעובדה שה מודע

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQ4MDQ5