oct.indd

המתקדם לשחקן 10 1 ♦ – 2 ♣ : ואחרון 13 מאמר גינוסר אלדד א ואולי , הגדולים ' הברידג משחקני חד האמריקני – בתחום הגדול התיאורטיקן מחייב 2/1" בספרו אמר , לורנס מייק 1 ♦ – 2 ♣ ההכרזה מהלך על " מלא למשחק ... השיטה של " הכבשה השחורה " שזו את הכללים השיטה מנסה לשמר זה נראה כיצד במאמר שאותם שינויים מספר עם אך ,"1 על 2" - ה של והקווים נתחיל דווקא , שניכנס לשיטה עצמה לפני . בקפדנות נבחן : בהכרזות נוספות הקשורות אליה ! לא מחייב 1NT ומתארת מחייבת אינה 1 ♦ לפתיחה 1NT של תשובה החלוקה אינה . הכרזה טבעית זוהי , בנוסף . נקודות 10-6 או ) רביעיות שולל 1NT כמובן אך , חייבת להיות מאוזנת . ♦ - תמיכה ב או ור ' בסדרות המייג ( יותר ' נק 12-11 : מזמין 2NT North South 1 ♦ 2NT South ♠ ♥ ♦ ♣ Q93 KT7 AJ8 J874 יד עם . ומזמינה מאוזנת יד מסורתי באופן מתאר 2NT רביעיות שוללות אלה הכרזות .3NT נכריז יותר חזקה הבאה היד גם . ♦ - ב תמיכה או ור ' במייג ( יותר או ) : מתאימה להכרזה זו South ♠ ♥ ♦ ♣ AK8 43 Q32 QT432 NT להכריז נצטרך לעתים . מחסרונות השיטה אחד זהו . ♣ - ואף עם חמישייה ב , באחת מהסדרות ללא עוצר 1 ♦ - ל 3 ♣ תשובה של North South 1 ♦ 3 ♣ South ♠ ♥ ♦ ♣ J2 KQ3 42 AJT873 ארוכה ♣ של דרום מתארת יד מזמינה עם סדרת הכרזתו .( קלפים 6 לפחות ) וחמישייה בקלאב ור ' למשיב רביעייה במייג :1 ♦ – 2 ♣ 4 - קלאבים לפחות ו 5 יש 1 ♦ למשיב לפתיחה של כאשר : הבא הכלל לפי הוא יכריז , ור ' קלפים בסדרת מייג , ור ' המייג את קודם יכריז : נקודות 12- מ פחות ( א ) . וכנראה לא יראה את הקלאבים את מכן ולאחר 2 ♣ קודם יכריז : יותר נקודות או 12 ( ב ) .( רלוונטית אם היא עדיין ) שלו ור ' סדרת המייג גינוסר אלדד

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQ4MDQ5