june.indd

‘ לומדים ברידג 7 הכרזות התערבות רם סופר אבל , להכריז אותנו מחייב השותף של Dbl- ה , עקרונית המתנגד של כלשהי הכרזה לאחר מתבטלת זו חובה מאולצת בצורה להכריז צורך אין זה במצב . בתור הבא טובה יד תתאר מצדנו חופשית הכרזה . חלשה יד עם סיבה מהוות נקודות 6 או 5 אפילו ? טובה כמה . יחסית שתהיה כמובן רצוי .2 החוזה בגובה טובה להתחרות על צריך אינו Dbl- ל המשיב . להכריז מתאימה סדרה לנו מאחר שקיים ,2 ור בגובה ‘ רביעיות במייג לחשוש להכריז הגרוע ובמקרה , כן גם רביעייה שלשותפו גבוה סיכוי .4-3 בהתאמה של נשחק ההכרזה מהלך בכולן . הבאות הבעיות שלוש את נסו : הוא West North East South 1 ♥ Dbl 2 ♥ ? אחת כל הבאה עם הכרזתכם מהי . בדרום יושבים אתם , יד בכל שהחלטתם מה תכריזו לאחר ? מהידיים הבאות . את תשובותיכם עם ההמלצות להלן השוו (1) South ♠ ♥ ♦ ♣ K853 A7 954 T962 (2) South ♠ ♥ ♦ ♣ KQT752 9763 - K84 (3) South ♠ ♥ ♦ ♣ 53 KQJ98 J54 762 תשובות (1) South ♠ ♥ ♦ ♣ K853 A7 954 T962 למתנגדים כאשר 2 ♥ נגד להגן משתלם זה אין . 2 ♠ על להתחרות חובה . בסדרה קלפים 9-8 של התאמה להניח שלשותף פתיחה לפחות עם עלינו . החוזה החלקי .2 ♠ שנבצע מצוין יש סיכוי זה במקרה . בספייד רביעייה להתאמץ נצטרך ? בלבד ספיידים שלושה לשותף ואם אותנו “ יצילו ” היריבים כי גם ייתכן . היד במשחק יותר .3 ♥ - ל ויתחרו (2) South ♠ ♥ ♦ ♣ KQT752 9763 - K84 , מובטחת בספייד ההתאמה – פנטסטית חלוקה . 4 ♠ ( חוסר או ) בודד לשותף ואילו בדיאמונד חוסר בידנו ממשחק בפחות להסתפק אסור אופן בשום . בהארט צפון של אפשריות ידיים קיימות , מזאת יתרה . מלא לשותפכם ,2 ♠ תכריזו שאם לב שימו . סלם נבצע שעמן . את ההכרזה לא תהיה שום סיבה להמשיך (3) South ♠ ♥ ♦ ♣ 53 KQJ98 J54 762 רוצים באמת מערב - מזרח האם ? כאן קורה מה . Pass , במשותף קלפים 8 יש להם כי להניח סביר ?2 ♥ לשחק , אותם להכפיל רוצה היית . בהארט חוסר למערב בעוד אינה Dbl הכרזת כי מקובל המומחים בקרב אבל מי .Dbl בלי להם לשחק ולהיכשל תן . מענישה במצב זה ...3 ♥ - ל הלאה וימשיכו בסכנה יחושו לא הם אולי , יודע אלא תכפיל , אתה כבר לא תשתוק , אם זה מה שיקרה  . בשמחה רבה של Dbl להכרזת בתשובות נעסוק הפעם . המשיב לפותח התערבות של השותף לאחר

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQ4MDQ5