june.indd

‘ לומדים ברידג 6 לאחר משתמשים בהן שאנו והטרנספר הסטיימן שיטות לפתיחה תשובה כהכרזות גם תקפות 1NT של פתיחה .3 מתרחשות בגובה הוא שהן העיקרי ההבדל .2NT של להשתמש בהכרזות טרנספר זה נהוג אין ,1NT- בניגוד ל נכריז כלל בדרך .2NT הכרזת פתיחה של לאחר למינור במקרים קיצוניים אם כי , בסדרות המינור עם אורך 3NT .5 ♦ או 5 ♣ הכרזה של גם לשקול ניתן טרנספר בהכרזות להשתמש נהוג המודרני ‘ בברידג נשתמש כלל בדרך .4 בגובה והן 3 בגובה הן ור ‘ למייג החוזה לגבי התלבטות לנו כשיש 3 בגובה בטרנספר ? סלם מלא או משחק ? ור ‘ מייג או NT – הסופי ,4 ♥ יודעים בוודאות שהחוזה הוא כאשר אנו , לעומת זאת ואז ,4 ♦ להכריז לשם היא להגיע הפשוטה ביותר הדרך . Texas transfer זה נקרא . 4 ♥ הפותח מחויב להכריז .4 ♠ - ל טרנספר היא 4 ♥ הכרזת התשובה , בדומה ההכרזה מהלך בכולן . הבאות הבעיות שלוש את נסו : הוא West North East South 2NT Pass ? הכרזתכם עם כל אחת מהידיים מהי . אתם יושבים בדרום לאחר . בסיבוב הבא מה תכריזו גם לתכנן כדאי ? הבאות את תשובותיכם עם השוו , יד בכל שהחלטתם מה תכריזו . ההמלצות להלן (1) South ♠ ♥ ♦ ♣ 7 KJ86542 T53 62 (2) South ♠ ♥ ♦ ♣ AQ762 7 KQT43 52 (3) South ♠ ♥ ♦ ♣ J4 Q QT642 J8765 תשובות (1) South ♠ ♥ ♦ ♣ 7 KJ86542 T53 62 לדרום .Texas Transfer- ל קלאסית דוגמה זו . 4 ♦ 22-20 מול . גבוהות נקודות 4 עם בהארט שביעייה , מלא ממשחק פחות נשחק לא השותף של נקודות חייבת השליט סדרת כי גם ברור . יותר לא גם וכנראה ותשובתו ,4 ♦ נכריז . להסתבך טעם אין . הארט להיות אלא ) המכרז את תסיים 4 ♥ הפותח של המאולצת פתאום יחליט המתנגדים ואחד הפתעה לנו נכונה אם .(4 ♠ - ב להתערב שפר את הכרזתך רם סופר שהפותח הפעם נעסוק בהכרזת המשיב לאחר . ללא התערבות ,2NT הכריז 8 בעמוד המשך

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQ4MDQ5