june.indd

31 (2) בבית הלבן ‘ ברידג W הדילמה של שר חנן קל בפיגור היו והמארחים , שוחקו כבר ידיים תריסר חצי מישל , הבאה היד את תחלק בטרם . התוצאות דף על תמיד . השולחן על הכחול הגב עם החפיסה את הניחה חושבת שהגיע אני ” : הייתה לה הצעה , מארחת מושלמת ?“ קפה להזמין ” . היא אמרה ,“ לכיבוד הזמן כשגרנו שהכנסנו Blue Mountain- ה את עדיין יש ” שאי שזה הקפה הטוב ביותר מאמין אני ” .W שאל ,“? פה .“ מזה רוצה ספל כמובן הייתי . פעם טעמתי איני ” . קלות פניה והזעיפה בעלה בכיוון התבוננה מישל לכאן שעברנו מאז ” . היא אמרה ,“ מזה בטוחה שנשאר לנו ערביקה של מלאי במטבח יש , שנים ארבע כמעט לפני .“ מעולה הם אומרים שזה טעם ביתי . קניה עדינה מהרי , היא התערבה ,“ לי סלחו ” : גם לגבירה לורה היה מה לומר .“... מעדיפה כוס תה הייתי ” הפעם בעלה היה זה שמאותת . מישל התבוננה שוב בברק . אמרה היא ,“ מאוד מצטערת אני ” . רצון שביעות - אי על הוא , תה לכאן להכניס לנו מרשה לא ברק . תה לנו אין ” .“1600 ‘ למסיבת תה במס רוצה שום אזכור שאינו אומר מרתה של המפורסמת השחורה ) והעוגה הקפה לאחר התפריט גבי על African-American הקרויה , וושינגטון הגברת של המקורי המתכון לפי שהוכנה ( המודפס קילו שני , חמאה קילו שני , ביצים 40 עם הראשונה מכולן . התחדש המשחק , וכוס יין סוכר המון עם קל לא בחוזה עצמו מצא W , הבאה בחלוקה : עם הקלפים הבאים . אפשרויות South ♠ ♥ ♦ ♣ - KQJ54 JT84 AQ43 למשחק והמשיך שותפתו של 1 ♠ לפתיחה 2 ♥ ענה הוא מה וזה . בסדרתו תמכה שלורה לאחר בהארט מלא : ♣ T- הובלת הפתיחה ב שראה לאחר ♠ ♥ ♦ ♣ KQT753 A76 K3 82 ♠ ♥ ♦ ♣ - KQJ94 JT84 AQ43 והוציא מעילו לכיס יד הכניס הוא , בדומם מתבונן בעודו ,“ לקבל החלטות הרבה יש כאן ” . האדום iPhone- ה את .“ קצת להתייעץ פשוט חייב ואני ” . הוא אמר ידוע ” . האורח של כתפו על בעדינות ידו את הניח ברק אינו שיחות טלפון אבל , להיות קשה עלול זה כמה עד לי .“ הבית כללי אלו . משחק היד ההכרזה או מותרות במשך היו לא אלה ” .W אמר ,“ הבנה - אי - אי שיש כאן סבור אני ” .“ את אשתי שאל . כאן גרנו הכללים כשאנו ,“Bushie , נעשה מזה עניין לא בוא ” . לורה הייתה נבוכה לזה זה קראו שבו החיבה בשם והשתמשה אמרה היא ‘ ברידג כמה משחקי הכול אלה בסך ” . ברגעים אינטימיים קאובויס הדאלאס בין פוטבול משחק לא , ידידותיים .“ ברס לשיקגו כללים שאלה סבור אני , ובכן ” . להתעקש המשיך W ושמונת שהוא בטוח אני . לרוברטס נקרא בואו . טפשיים .“ פסיקה לנו יתנו [ העליון לבית הדין ] עמיתיו זקוקים איננו , לא , לא ” : נבוך להיות ברק של תורו הגיע “... לפסיקה מתשעה זקנים . תיקנה מישל ,“ וזקנות ” מהרעיון הזדעזע הוא . ברק אמר ,“ וזקנות , בייבי כן ” אימים על סיפורי גור ששמע מאל שרוברטס יחליט לאחר פעם מדי שעשה כפי , בגרונו כחכח הוא . הזאת החבורה אתה . נתפשר בואו ” . נסבל בלתי לחץ בפני כאשר התקפל .“... פעם אחת רק אבל , שאתה רוצה למי להתקשר יכול . מבולבל לשולחן חזר אבל , עשה שלוש שיחות טלפון W

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQ4MDQ5