june.indd

30 הצץ מעבר לכתפי גוליק איתן לשבת ליד המחשב ולשחק החלטתי , באפריל 17 ,‘ ביום ד לאחר . מאוד כטובים עצמם שמציגים מזדמנים עם קצת לרשימת השחקנים הצטרף שגם אחי ידיים ראיתי מספר . יחד לשחק והסכמנו הגיעה היד לוחות טובים פחות וטובים יותר מספר לאחר :( פגיעים אין ) הבאה South ♠ ♥ ♦ ♣ J86 T8 Q852 KJ65 אחד שאף בטוח אני .1NT ופותח מימיני מחלק מזרח מכריז מערב . שלי Pass- מה יופתע לא מהקוראים .2 ♠ ומכריז מציית ומזרח , עובר שותפי ,( טרנספר ) 2 ♥ . כולם עוברים להפתעתי ? השתפן האם שותפי ? היתר כל היכן .‘ נק 7 רק לי בחרתם מה – הלב על יד . להוביל תורי , פנים כל על אחת כל על רבות חשבתי , האמת על להודות ? להוביל . שלה והמינוסים שלה הפלוסים אחת לכל . מהסדרות . אטרקטיבית פחות מכולן סדרת הקלאב יש בה אם לשותפי . סדרה זו על דווקא החלטתי , בקיצור . לקיחות מהירות 3-2 לפתח אפשר , כוח : והדומם התגלה , ♣ 5- את ה הובלתי West ♠ ♥ ♦ ♣ K7542 AJ T4 9432 ,AQ בטח יש לכרוז . ההובלה על הצטערתי , האמת הבנתי שלפיה ) ארוכה מחשבה לאחר . לקיחה ומכרתי ♣ 2- ה את מהשולחן ביקש הכרוז ( פישלתי כך כל שלא את מניח שותפי (? תקשורת קשיי ) נוסף זמן ולאחר . ♣ 7- ב מיד וחוזר ( לעצמי חושב אני – Wow) ♣ A- ה . זוכה שלי J - וה , ♣ T- שם את ה מחשבה הכרוז לאחר למרות .K- משחק את ה אני ולכן , ♣ Q גם שלכרוז לי מובן ♣ 6- ב ממשיך אני , בהארט רצון המסמן אחי של ♥ 5- ה את מבין שותפי ( יברח לא הוא ♥ K- ה בידו אם , לדעתי ) מלחתוך נמנע הכרוז .( ♠ 9) גבוה בספיד וחותך הרמז ארבע בכיסנו . ♦ 3- ה את זה במקום ומשליך , מעליו . לקיחות וממשיך , ♦ A- ב זוכה הכרוז . בדיאמונד ממשיך שותפי מהווה שלי ♠ J- ה .Q- וה T - ה עם משרת שותפי . ♠ AK- ב את סותם השולחן דרך ממני והארט , חמישית לקיחה של השישית הלקיחה זו . שותפי אצל אכן ♥ K- ה . הגולל .IMP 6- זוכים בלא פחות מ ואנו , ההגנה במחשבה .( איך מבינתי נעלה ) 4 ♠ שביצעו כאלה היו קלאבים שני השלכת לאחר ספייד בהובלת אולי , שנייה .( סתם – Revoke אפילו ואולי ) ההארטים על משחקים אתם האם : לי וכותב הדומם מתעורר עכשיו את ראה שוודאי לאחר זאת ) לצדכם מחשבים כששני : לו עניתי .( משחק כדי זה לזה תוך ההערות שכתבנו Are you nuts? If our defense is too good for you, you may leave. . הוא לא עזב אבל : הייתה החלוקה כולה זו ♠ ♥ ♦ ♣ QT9 K7542 J97 A7 ♠ ♥ ♦ ♣ K7542 AJ T4 9432 ♠ ♥ ♦ ♣ A3 Q963 AK63 QT8 ♠ ♥ ♦ ♣ J86 T8 Q852 KJ65 מערב זהים בערכם להארטים של של הספייד קלפי , אגב . לא המצאה שלי וזו , צפון הכרזת את הכפיל שלא לאחי מחמאה – בדיעבד הובלה לאחר . ♥ T- ב מוביל הייתי אז כי ,2 ♥ הטרנספר , ספייד שלושה סיבובי ולשחק ♥ A- לעלות ב יכול הכרוז זו אם ההגנה עם לקיחת יתר אפילו אולי ) את החוזה לבצע .( שוגה . להוביל טוב מה הכי תדע לך : השכל מוסר ?“When in doubt, bid one more” זוכרים את הפתגם : מוסיף הייתי “and when there us another doubt, lead the .worst option” לכרוז אין לחיתוך וההמשך בקלאב ההובלה אחרי , אגב . סיכוי

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQ4MDQ5