june.indd

תחרויות סיקור 24 אליפות ישראל גמר על – לזוגות רם סופר נחשבת IMP חישוב בשיטת לזוגות ישראל אליפות היא ולכן , השונות האליפויות מבין ביותר היוקרתית המוקדמות שלבי לאחר . יותר רבים שלבים כוללת הגמר לשלב זוגות 24 העפילו הגמר וחצי המחוזיות - גמר ” לשלב העפילו זוגות 14 . בתים בשלושה שנערך . ביוני 1- וב במאי 31- ב שבוע כעבור שנערך “ על . חלוקות 8 במפגש של אחר זוג כל נגד התמודד זוג כל החדשה ההמרה טבלת לראשונה הופעלה זו בתחרות התאגדות ידי - על שנקבעה ניצחון לנקודות IMP- מ נקודות מחושבות החדשה בשיטה . העולמית ‘ הברידג IMP וכל , הנקודה אחר ספרות שתי של בדיוק הניצחון 20 הוא לניצחון מספר הנקודות המקסימלי , בנוסף . קובע . בעבר שהורגלנו כפי 25 במקום (13 מתוך ) האחרונים הסיבובים ארבעת שודרו , כרגיל נדמה סיבובים תשעה לאחר .BBO- ב העל גמר של הובילו ידלין ודורון ישראל – ברור מנצח זוג שיש היה הסיבובים בארבעת אבל , עצום בהפרש הטבלה את ששאפו זוגות נגד קשים מפגשים להם היו האחרונים . לסיבוב והמתח עלה בהדרגה מסיבוב , להדביקם הדגול בוב המן האלוף האמריקני . נתחיל בסיבוב העשירי , מלאים משחקים מספר בין בחירה יש כאשר כי טוען בשתי . אפשרי בכלל הדבר אם 3NT להכריז כדאי . הזה לא עבד “ הכלל ” החלוקות הבאות Board 1, Dealer North, Vul None ♠ ♥ ♦ ♣ T9 K75 KQT972 97 ♠ ♥ ♦ ♣ Q83 AJ986 A8 864 ♠ ♥ ♦ ♣ K52 Q3 64 AKJ532 ♠ ♥ ♦ ♣ AJ764 T42 J53 QT West North East South ידלין בירמן דורון ידלין דניאלה ישראל בירמן דוד Pass 1 ♣ Pass 1 ♥ Pass 2 ♣ Pass 2NT Pass 3NT All Pass עם הכרזה אפשרויות שהיו פי על אף שתקו דרום - צפון מפני " הוזהרו " לא מערב - מזרח . הצליח וזה , קלפיהם ♦ K- ב הובלה לאחר .3NT- ל והגיעו בדיאמונד הסכנה סיכוי שום ידלין לדורון היה לא ( ♦ J- ה עם שירת דרום ) פעם והחוזה נפל , את מצב הקלאב גם לאחר שניחש נכון . אחת לחוזה הגיע לא מערב - במזרח זוג אף , האמת למען לאחר 3NT לבצע זוגות הצליחו מספר אבל ,4 ♥ המנצח שיחק השולחנות מזרח באחד . הובלת פתיחה ידידותית דרום הוביל . שתק וצפון 1 ♠ שדרום התערב לאחר 3NT בלקיחה כבר החוזה את “ מכר “ ו נמוך ספייד הסתם מן . הראשונה Board 8, Dealer West, Vul None ♠ ♥ ♦ ♣ A8763 Q843 8 654 ♠ ♥ ♦ ♣ T9 A92 JT76542 8 ♠ ♥ ♦ ♣ QJ42 T76 KQ9 K97 ♠ ♥ ♦ ♣ K5 KJ5 A3 AQJT32 West North East South ידלין בירמן דורון ידלין דניאלה ישראל בירמן דוד Pass Pass 1 ♣ 1NT 2 ♣ 2 ♠ Pass 3NT Pass Pass Pass דיאמונד חיתוך בעזרת 6 ♣ לבצע יכולים דרום - צפון הזוגות כל כמעט אבל , בשליט מוצלחת ועקיפה בדומם שנחל כישלון 3NT חוזה של בגמר אליפות הארץ העדיפו . חרוץ יריביהם על שהם הקשו ייאמר האחים ידלין לזכותם של מפתיחה נמנע דורון . המנצח לחוזה להגיע האפשר ככל פגיע לא 1 ♣ פתח וישראל , גרועה סדרה עם 3 ♦ של סדרה הראתה מערב של 2 ♣ הכרזת . שלישית ביד למשחק אפילו או לסלם להגיע קל לא . כלשהי ארוכה

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQ4MDQ5