june.indd

המתקדם לשחקן 22 לא לעקוף או לעקוף (‘ א חלק ) דרור שיפטן פוגשים ‘ הברידג ששחקני סטנדרטית בדוגמה נתחיל פעמים רבות ♠ AQJ3 ♠ 8642 את מנת להגדיל על יש לעקוף כי ברור ‘ ברידג שחקן לכל נמוך קלף משחקים . הלקיחות 4 בכל לזכות הסיכויים של לידו שוב נכנסים מצליחה העקיפה ואם ,J- ה לכיוון . עליה פעם נוספת לחזור כדי מערב לדעת כמה חייב המבצע ראשית כל אבל , ויפה טוב הכול . בסדרה להפסיד “ לו מותר ” לקיחות . מפסידים בסדרות האחרות ואין ,6 ♠ נניח שהחוזה הוא ? לעקוף כדאי האם עדיין .4- ה לקיחות מתוך 3 מספיקות לנו את החוזה לבצע כדי :( המתנגדים אצל נמצאים ) לנו חסרים הבאים הקלפים ניתן אבל , האפשרויות רבות ? כיצד הם מחולקים .KT975 . להתעלם מחלקן לעומת . אותנו תכשיל 0-5 של שליטים חלוקת כי ברור עם את הסלם הן לבצע לנו תאפשר 3-2 חלוקה של , זאת .( בלקיחה העודפת יהיה רק ההבדל ) בלעדיה עקיפה והן : המקרים האפשריים ואלו ,4-1 החלוקה הקריטית היא   . מקרה בכל כנראה ניכשל ,Kxxx אם לדרום   בלי גם לקיחות 3 לבצע נוכל ,Kxxx לצפון אם אל נמוך נשחק , ליד נחזור ,A- ב נתחיל – עקיפה . הלאה וכך J- ה   . מקרה לקיחות בכל 3 נבצע , בודד K אם לצפון   אבל , לכישלון תביא העקיפה , בודד K לדרום אם ! החוזה הימנעות מעקיפה תביא לביצוע הצלחה סיכויי לנו המעניק “ הבטוח המשחק ” , לסיכום , ♠ A לשחק תחילה – מרביים הוא דווקא הימנעות מעקיפה התמונות לעבר נמוך קלף ולשחק מערב של לידו לעבור 84% - מ ההצלחה את סיכויי יעלה זה משחק קו . בדומם .87% - ל : הקלפים נשנה את סידור עכשיו ♠ QJ62 ♠ A843 מפסידים אין ) 6 ♠ הוא החוזה כי הדיון לצורך נניח ושוב ? יש טעם בכלל ? לעקוף כדאי .( בסדרות האחרות עקיפה כעת בשביל . תהומי הדוגמאות יש הבדל שתי בין תמונה שיכסה אקטיבי מגן . בכיר קלף להוביל צריכים את להוציא כדי בכירים קלפים שני לנו “ יבזבז ” בתמונה . שלו K- ה בעוד , תכשיל אותנו 5-0 חלוקה של , בדוגמה הקודמת כמו הפעם ) תמיד הסלם ביצוע את תאפשר 3-2 של חלוקה .( לקיחה עודפת בלי נגד . תמיד אותנו בדרום תכשיל Kxxx עם 4-1 חלוקה של רק אך , לקיחות 3- ב לזכות ניתן 4-1 של אחרות חלוקות ! שלא נעקוף בתנאי אם . בודד K המגנים לאחד כאשר מאליו מובן הדבר בדוגמה וההמשך הוא בדיוק כמו A- ב נתחיל ,Kxxx לצפון . הקודמת הגנה נכונה מול , קודם כל ? מהדוגמה הזו ללמוד מה ניתן כל עוד השליט ) , שנית . לקיחות אף פעם 4- לזכות ב לא ניתן צריך . העקיפה משתלמת אף מקרה שבו אין ( הוא ספייד ! ממנה פשוט להימנע לנו להכתיב עשוי בכללותה היד מצב עדיין , זאת עם 7 לכם שיש ,3NT הוא שהחוזה דמיינו . בעקיפה שימוש אופן בשום ושאסור האחרות בסדרות בטוחות לקיחות עקיפה היא פעולה סטנדרטית ואוטומטית אצל שחקנים , להיכשל להצליח הוא בדיוק כמו לכאורה הסיכוי . רבים בצורה יש לשקול רבים במצבים כי לדעת חשוב אבל ההימנעות לפעמים . לעקוף לא האפשרות את מודעת .(safety play) למשחק בטוח מהעקיפה היא כלי נפוצים קלפים צירופי מספר לעומק נבחן זה במאמר . לא העקיפה כדאית ומתי במטרה לבדוק מתי

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQ4MDQ5