june.indd

המתקדם לשחקן 16 הכרזות סלם (‘ ג חלק ) אפרים בריפמן ?(Control showing Cuebid) הכרזת קונטרול מהי : כגון Blackwood- ל שתשובה למדנו הקודם במאמר מידע תמסור תמיד לא ( שניים או ) אחד אס ברשותי , נקודות במשותף 32- תרחישים שבהם יש כ ראינו . ענייני מכך כתוצאה . מסוימת בסדרה K- ו A חסרים זאת ועם הלקיחות הראשונות בטרם היריבים עלולים לזכות בשתי . שלנו 12- הזדמנות לזכות ב תהיה לנו הכרזות והוא עזר יש להשתמש בכלי ? מכך להימנע איך .(Control) שליטה המרמזות של Cuebid מפסידים שני כלומר אין , שליטה בסדרה פירושו Control שאם , היא הכוונה . המוכרזת בסדרה ( יותר או ) מידיים מלקיחה ביותר לזכות יוכל לא הוא בסדרה יוביל מתנגד בחוזה ) K או A להיות חייב Control . מיידי באופן אחת קלף גם להיות יכול Control שליט עם בחוזה .(NT- ב . בסדרה חוסר או בודד מפסיד אין – חוסר או A הוא מדרגה ראשונה Control . מיידי מפסיד ייתכן – בודד או K הוא שנייה מדרגה Control . בלבד אחד . שנייה מדרגה ראשונה או Control של ציון הוא Cuebid : קריטריונים להכרזת סלם קטן   . החלוקה מאוזנת נקודות כאשר 36-33   קטן להיות יכול הכוח מאוזנות לא חלוקות עם תלוי ) משמעותי באופן לא אך , נקודות 33- מ .( כמה החלוקה לא מאוזנת עד כמובן   ( חוסר או A) ראשונה מדרגה Control צריך בסדרה שנייה מדרגה Control- בשלוש סדרות ו . הרביעית : ונדגיש נחזור   יש – סדרה מפסידים מידיים באף שני אין כאשר .Blackwood- להשתמש ב   – מפסידים מידיים בסדרה כלשהי יש שני כאשר .Cuebid- יש להשתמש ב דוגמאות 1) ♠ ♥ ♦ ♣ KJT865 AK KQ72 7 West East 1 ♣ 1 ♠ 3 ♠ ? 17- עם מאוזנת לא חלוקה על מרמזת מערב הכרזת מספיק (33-31) הכולל הנקודות מספר . נקודות 15 מפסידים שני אין למזרח . מאוזנות חלוקות לא עם לסלם Blackwood- להשתמש ב עליו לכן , מידיים באף סדרה .4NT ולהכריז הנכון הסופי החוזה מהו לדעת תאפשר אסים על שאלה . מערב האסים של בהתאם למספר – 7 ♠ או 6 ♠ ,5 ♠ – 2) ♠ ♥ ♦ ♣ KJT865 KJ AK J32 West East 1 ♦ 1 ♠ 3 ♠ ? ! לא ? מידע ענייני תספק כאן (4NT) האם שאלה על אסים בקלאב מהם אחד אם תדעו לא , אסים שני למערב אם יש , חסר ♣ A- וה יותר קלאבים או שני אם למערב . לא או . לשחק בטרם תתחילו ♣ AK סכנה גדולה שתפסידו .4 ♦ Cuebid יש להשתמש בהכרזת זו ביד לכנות ניתן מהרגיל גבוה ניקוד הזוג בני לשני כאשר להם את הכלים זוגות שאין .“ עשירים צרות של ” זאת . מדי נמוך או מדי גבוה להכריז נוטים המתאימים עוסקת בכלים הבסיסיים שיאפשרו סדרת מאמרים זו מתמקד בהכרזות המאמר הנוכחי . לכם לדייק בהכרזה . המראות קונטרולים Cuebid

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQ4MDQ5