june.indd

המתקדם לשחקן 15 בניית שותפות ‘ במשחק הברידג חיים קלר אף קובע הזוג בני בין החיבור . בזוגות משחקים ‘ ברידג , כידוע כיצד . השותפות מחברי אחד כל של האישית מהיכולת יותר שלוקטו מועילות עצות כמה להלן ? מצליחה שותפות לבנות מתייחסים אבל , זכר בלשון כתובים הדברים . שונים ממקורות לנשים לגברים והן הן ברמה דומה לרמתך שותף בחר .1 הטוב השחקן , השותפים שני בין רמה משמעותי כאשר יש הבדל . ושוב שוב בשותפו ולגעור , בנוח שלא להרגיש עלול יותר מהם אחד ואף , יותר רבות שגיאות מבצע השותף מכך כתוצאה וכך , כמוך רמה באותה שנמצא שותף לבחור דאג . מרוצה אינו . להתקדם ביחד תוכלו כשותף מתאים אדם בחר .2 בחברתו להיות מרגיש נוח שאתה שותף לעצמך לבחור השתדל , חופשית תקשורת תהיה השותפים שבין חשוב . איתו ולשוחח . לזה זה וששניהם יפרגנו בהתחלה שיטה פשוטה שחק .3 לכפות מההתחלה לנסות היא עושים ששחקנים השגיאות אחת להתחיל יותר יעיל . שותפם את הקונבנציות האהובות עליהם על עליה להוסיף ובהמשך , השותפים לשני ונוחה פשוטה משיטה . הסכמים וקונבנציות המשחק לאחר רק אבל , הבנות בהכרזה - באי טפל .4 . בהכרזה מרבית הבנה להשיג היא השותפות של המטרות אחת בכך הוא לא באמצע לטפל הזמן אבל , הבנה דורשת טיפול - אי כל . בה לדון שברצונך היד על הערה רשום לעצמך . המשחק של “ הקרב סערת “ מ הרחק , רגועה באווירה הדיון את תנהל אם . השותפות לקדם את קל יותר הרבה לך יהיה , התחרות את השיטה רשום .5 הבנות היא לרשום בפירוט את כל השיטות - דרך יעילה להפחית אי תהיו ושניכם , לשותפך גם עותק תן . משתמשים אתם שבהן אפילו ניתן . לדעת וליישם היטב את כל ההסכמים , אחראים ללמוד . לוודא ששניכם בקיאים בשיטה פעם זה את זה כדי מדי לבחון בהגנה איתותים על דבר .6 . בהגנה גם אלא בהכרזות רק לא מתבטאת טובה שותפות . היטב ומיושמים ברורים מוסכמים איתותים לכם שיהיו חשוב מה את לבחור ועליכם , בהגנה איתותים של סוגים מספר ישנם . שמתאים לכם השותף על סמוך .7 בצורה מיישם שהשותף הזמן כל להניח עדיף , להתקדם כדי אל פעם אף . שהכריז מה “ לו יש ” ושתמיד , השיטה את נכונה . טועה שהשותף מההנחה לצאת תנסה היה ממושמע – עליך לסמוך לשותף גרום .8 להפריע ,“ יצירתית ” בצורה פעם מתחשק לך להכריז שמדי ייתכן השותף , זכור . שגרתי - בלתי משהו לעשות סתם או למתנגדים הוא , רבות מדי “ פעולות ” אם תעשה . מניח שיש לך מה שהכרזת . איתך לשחק להפסיק בכלל או עליך לסמוך להפסיק עלול שמור , הזמן עם ותתחזק תשתפר שלך שהשותפות ברצונך אם . השותפות הסכמי הכללים הבסיסיים ועל בקפדנות על טעויות באמצע המשחק על הימנע מלהעיר .9 . שלך לזו דומה ברמה שותפך הרי ,1 סעיף על הקפדת אם תנסה אל . טעויות דומות עושה גם אתה אבל , לפעמים הוא טועה . בשניכם יפגע רק זה . טוב יותר שאתה לו להוכיח ולא ולרגיעה למנוחה נצל , כרוז והוא דומם אתה שבו הזמן את . לחפש שגיאות במטרה השותף של משחקו אחרי עצבני למעקב בעזרת השותף של משחקו את לבדוק יכול אתה המשחק לאחר הוא אבל , טועה שהוא לך נדמה שהיה לעתים תגלה . הידיים דפי . נכון שיחק את שותפך חזק .10 ביכולת תלויה שלך שההצלחה היא בשותפות המשחק משמעות . לך יועיל , יותר טוב לשחק שיגרום לו דבר כל . שותפך שיפגין או טוב מהלך עשה הוא כאשר טובה מילה לו לומר תשכח אל לשמור עליך . בכך תגזים אל אך , טובה לתוצאה שהביא מוצלח . מתנגדיך גם כלפי נימוס על חוץ עוצמה כלפי הפגן .11 לחוש למתנגדים גורמת רבה ולכידות עוצמה שמפגינה שותפות צוברים כך . יותר רבות טעויות ולבצע בעצמם לפקפק , נחותים . הצלחות ועוד עוד . שלך השותפות של העוצמה את לשבור רגעי לכישלון תתן אל משחק זה רק ‘ ברידג – זכור .12 לפריקת ולא , הנאה כדי תוך זמן לבילוי נועד ‘ הברידג משחק . המתנגדים או / ו השותף חשבון עצבים ותסכולים למיניהם על קל יותר הרבה ולשותפך לך יהיה ואז , פעם אף זאת תשכח אל . לנצח ! בהצלחה

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQ4MDQ5