june.indd

המתקדם לשחקן 14 : יד החודש מוקדמות אליפות הארץ אנגל יוסי נערך ישראל אליפות של המחוזיות המוקדמות שלב שחקנים בכירים השתתפו המרכז במחוז . במאי 4 בשבת הופיעה השני בסיבוב . גבוהה הייתה והרמה , רבים השחקנים בקו שני טובה מצד חלוקה שדרשה הערכת יד . לחוזה האופטימלי להגיע כדי מערב - מזרח Dealer East, Vul All ♠ ♥ ♦ ♣ T7 KQJ53 T9653 6 ♠ ♥ ♦ ♣ K62 T64 K4 AKT85 ♠ ♥ ♦ ♣ QJ43 2 AQ87 Q932 ♠ ♥ ♦ ♣ A985 A987 J2 J74 ? פתיחה שווה מזרח של ידו האם : הראשונה הדילמה ? סדרה באיזו , ואם כן וקוצר רביעיות שלוש עם גבוהות נקודות 11 למזרח אף , לפתוח מומלץ ולכן מצב הפגיעות נוח עבורו . בהארט יד עם .(A=2, K=1) קונטרולים 2 רק שברשותו פי על בסדרה ישיב השותף אם : שנייה הכרזה של בעיה אין זו .1 ♠ הכרזה נוחה של תהיה לנו 1 בגובה הקצרה שלנו . בדיאמונד לפתוח נכון , לדעתי ?1 ♣ או 1 ♦ לפתוח האם אם , שנית . זו בסדרה מרוכזות הנקודות רוב , ראשית תמיד ,Dbl יכריז והשותף בספייד יתערבו המתנגדים בסיבוב נוחה בצורה הקלאב סדרת את להכריז נוכל נכריז הבא ובסיבוב 1 ♣ נפתח אם , זאת לעומת . הבא אם הוא מעדיף לעלות גבוה יותר השותף ייאלץ , דיאמונד . את סדרת הקלאב גם .2 ♣ משיב ומערב Pass דרום מכריז .1 ♦ פתחנו אז – שלו הטובה ההארט סדרת אף על Pass מכריז צפון . התערבות בשביל חלשה מדי וידו הפגיעות לרעתו : כדלקמן נמשך ההכרזה המומלץ מהלך West North East South 1 ♦ Pass 2 ♣ Pass 3 ♣ Pass 3 ♠ Pass 5 ♣ All Pass שהוסכם לאחר .3 ♠ מערב השנייה של לב להכרזתו שימו כוח מראה שלישית סדרה הכרזת , מינור סדרת על . הרביעית בסדרה ובעיה שהוכרזה בסדרה ( עוצר ) עוצר לו יש אם 3NT יכריז שמזרח מוכן מערב , כלומר . בהארט יודע הוא . בהארט שותפו של החולשה מול קוצר למזרח המיידית הקפיצה . אפשרי אינו 3NT של שחוזה כעת . בסלם עניין אין - חולשה מעידה על 5 ♣ - ל עם . שלישית סדרה הכרזת של הרעיון את ללמוד כדאי אך רק ,3NT מערב שואף להגיע לחוזה של , המאוזנת ידו . בהארט יהיה עוצר שלשותפו בתנאי קלפים 4 היו מה היה קורה אם למערב : נשאלת השאלה אורך מבטיחה אינה 3 ♠ ההכרזה , כאמור ? בספייד ומחמיצים חוזה 5 ♣ - מגיעים ל שאנו האם ייתכן . בסדרה ?4-4 בהתאמה 4 ♠ של נוח יותר 5 מחזיק המשיב כאשר . סביר לא אך , אפשרי הדבר מעבר לא אבל , פתיחה שווה וידו , ספיידים 4- ו קלאבים . ור ‘ את סדרת המייג קודם כל להכריז מומלץ , לכך משום שזה , של שותפו 3 ♠ בהכרזת נמנע מלתמוך מזרח כאשר 4-3 בהתאמה 4 ♠ של לחוזה להוביל עלול היה . עם הרביעייה בשליט באותה יד בהארט נמצא הקוצר הובלה בהארט נגד חוזה בספייד הייתה מאלצת את מזרח 21 בעמוד המשך

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQ4MDQ5