june.indd

‘ לומדים ברידג 12 צדדית - עקיפה דו חיים קלר ,Q- בסדרה הוא ה כאשר הקלף הבכיר היחיד החסר לכרוז . הכיוונים בשני להתבצע שהעקיפה תוכל מצב ייתכן Dealer West, Vul None ♠ ♥ ♦ ♣ QT76 J84 A4 KJ92 ♠ ♥ ♦ ♣ AJ932 93 KQ5 AT5 ♥ A : הובלה .4 ♠ : חוזה West North East South Pass Pass Pass 1 ♠ Pass 3 ♠ Pass 4 ♠ Pass Pass Pass 1 ♠ פתחת Pass שלוש הכרזות לאחר . בדרום אתה יושב . הכרזה שגרתי מהלך מלא לאחר והגעת למשחק של שלישי ובסיבוב ♥ K- ב והמשיך ♥ A- ב הוביל מערב לשתי שפרט והבחנת לתכנן כדי עצרת . שחתכת הארט אחת לקיחה שתפסיד סכנה יש הפסדת שכבר הלקיחות . ואחת בקלאב בספייד ניתן – יש בעיה בקלאב אבל , ברור העקיפה כיוון בספייד ? מה עושים אז , הכיוונים בשני ♣ Q- ה לעקוף נגד לשלב הבעייתית בסדרה הטיפול את לדחות החלטת עם לדומם נכנסת ההארט חיתוך לאחר . יותר מאוחר ידי - נלקח על צפון של ♠ J- ה אבל , לעקוף בספייד כדי ♦ A- ה סיימת את , ♦ Q- זכית ב . ♦ J- ב שהמשיך , מערב של ♠ K- ה !? ומה עכשיו , הוצאת השליטים ? לשחק את סדרת הקלאב כיצד האם אתה יודע כי מסתבר ? כיוון לאיזה אז , כן ואם , לעקוף לא או לעקוף - על ששוחקו והקלפים ההכרזות לכל לב ששם ערני כרוז . את החוזה לבצע כעת בוודאות כיצד יודע , המתנגדים ידי התחיל הוא , אחד מצד . מערב של ידו את לשחזר ננסה אצלו במהלך המשחק נראו , מצד שני .Pass- ב את המכרז . נקודות 11 הכול בסך , ♦ J- ו ♠ K , ♥ AK חייב ♣ Q- ה . נוספות נקודות אצלו שאין היא המסקנה קלאב תשחק השליטים הוצאת לאחר . מזרח אצל להיות . ♣ AT- ה בדומם ותעקוף בבטחה לכיוון K- ה אל נמוך : החלוקה המלאה ♠ ♥ ♦ ♣ QT76 J84 A4 KJ92 ♠ ♥ ♦ ♣ K84 AK52 JT83 64 ♠ ♥ ♦ ♣ 5 QT76 9762 Q873 ♠ ♥ ♦ ♣ AJ932 93 KQ5 AT5

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQ4MDQ5