june.indd

‘ לומדים ברידג 10 יד שלישית גבוה שחר קובי את המנחים הכללים את סקרנו הקודמים במאמרים כיסוי “ ו “ נמוך שנייה יד ” : ללקיחה שני המשחק המגן יד ” החשוב לעיקרון מגיעים אנו כעת .“ בתמונה תמונה , ללקיחה שלישי המשחק במגן העוסק , “ גבוה שלישית ללקיחה לשרת עליך . נמוך בקלף מוביל שותפך : כלומר שלך ביותר הגבוה הקלף את לשחק היא וההמלצה , זו . שאתה יכול לשחק קלף גבוה יותר מהדומם בתנאי , כמובן ) לבזבז טעם אין לרוב אז , הדומם את לנצח יכול אינך אם .( קלפים בכירים : והן , זה סיבות לכלל קיימות מספר , לזכות בלקיחה שלנו הצד ההזדמנות האחרונה של זו ( א ) . האפשר קלף גבוה ככל נשחק ולכן לזכות לו ולאפשר “ מתנה ” לכרוז לתת רוצים איננו ( ב ) . יחסית עם קלף זוטר “ שאינה מגיעה לו ” בלקיחה : היטב הדוגמה הבאה מבהירה את העניין ♠ 962 ♠ KT5 ♠ AJ83 ♠ Q74 , נמוך קלף משוחק מהדומם . ♠ 3- ה את מוביל מערב צריך להחליט מה ( של דרום רואה את קלפיו שאינו ) ומזרח את מנוסים רבים נרתעים מלשחק שחקנים בלתי . לעשות מבהיר הקלפים הנתון מערך .A- ל מחשש שיפסידו ♠ K- ה .“ שלישית גבוה יד ” לשחק צריך מדוע   , בסדרה וממשיך ♠ K- ה את משחק מזרח אם . לקיחות רצופות ההגנה זוכה בארבע   בלקיחה זוכה הכרוז , אחר קלף משחק מזרח אם . ♠ Q- עם ה “ שאינה מגיעה לו ” במערך נתבונן ? דרום אצל היה A- ה אילו קורה היה ומה : הבא ♠ 862 ♠ KT5 ♠ Q973 ♠ AJ4 . ♠ 3- ב מוביל מערב שוב   וזו ♠ A- ב זוכה דרום , ♠ K- את ה משחק מזרח אם . בסדרה הלקיחה היחידה שלו   בלקיחה זוכה דרום , אחר קלף משחק מזרח אם גם זוכה מכן ולאחר ♠ J- ה עם “ לו מגיעה שאינה ” . ♠ A- ב בדומם קלפים זוטרים כאשר ) אלה במצבים מעין : מסקנה . תמיד מרוויח “ שלישית גבוה יד ” הכלל לפי לשחק ( בלבד זוכה בלקיחה או ששיחקנו זה משנה אם הקלף הבכיר אין ומגביהים קלף בכיר מוציאים לכרוז אנו במקרה השני . לא . לקיחות לשותף : הנה דוגמה פשוטה נוספת ♠ 943 ♠ Q75 ♠ KJ62 ♠ AT8 יש החוששים לשחק . משחק נמוך וצפון ♠ 2- מערב מוביל ב ללא קלפים לקלף גבוה יותר ויישארו יפסידו פן , ♠ Q- את ה ? האם החשש הזה מוצדק . בכירים   הוא , ♠ A- ל ומפסיד ♠ Q- ה את משחק מזרח אם , ♠ KJ- ה – בטוחות לקיחות שתי לשותפו מגביה . ההגנה יהיה של הרביעי וגם הסיבוב   “ מההפקר זוכה ” הכרוז , נמוך משחק מזרח אם . לקיחות בסדרה לשתי את שללו ומגדיל ♠ T- עם ה עובד “ שלישית גבוה יד ” לדעת שהעיקרון כשנוכחנו , כעת במקרים להתבונן הזמן הגיע , מבינים את חשיבותו ואנו

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQ4MDQ5