t-g.co.il ,03-7325340 :יונמ תשיכרו םיפסונ םיטרפל

8

4-10 יאליגל תויתוכא תוגצה רחבמ

11:30 העשב תבשב ,תוגצה 5 יונמב

םידלי תרדס

 הילמעל םיריש

םידליל שדח םובלאו ילקיזומ עפומ

11:30 / 18.11.17 / תבש

 ,הל עיגמש דובכה תא הקיזומל םינתונשכ"

 תיתמיב תוחכונ לש תרגסמב התוא םיפטוע

 ןולאו קז המלע ומכ םינמא םע המישרמ

 לכלו םידליל םוסקו דחוימ עפומ רצונ - ןמיונ

(ריעה רבכע - גייסא תירונ)

 "החפשמה

 ןבא לטו יול איג :םינחל ,יבצ ןב הנפד :םילימ

 ,ןוסניבור תלייא ,קז המלע :תופתתשהב ,רוצ

רוצ ןבא לט ,יול איג ,ןמיונ ןולא

 

ןזור ןתנוי :םיפות ,ןוליא ןאי :הרטיג

 .תוקד 50-כ :הגצהה ךשמ <

החפשמה לכלו הלעמו 4 ליגמ םידליל דעוימ <

 ראוטרפרהמ ורחבי תופסונ תוגצה

 תוארטאית לש רתויב שדחה

!!!בורקב ומסרופיו םידליה