םלועה ילילח

20:30 / 8.2.18 / ישימח

 יאמונ" תקהלו יול קיציא םילילחה ןמא

,קתרמ עסמל להקה תא םיחקול 

"טפסנוק

.םלועב םילילח תובקעב יזואוטריוו שגרמ

 ןפואב תעצובמה ,הביהלמ םלוע תקיסומ

 .ידוחייו ירוקמ

 ,יול קיציא :םלוע ילילחו הפישנ ילכ

 ,

ובלא הנד ,ןרק ימענ :רוניכו הריש

 ,

ןוסח ןורי :תיסאלק הרטיג

 

ויז ןונרא :ילקיסומ לוהינו רתנספ

סאיס יסויו ןיילק ילג :רוביצב הריש

המב םלועה לכ

20:30 / 15.3.18 / ישימח

 עפומב 

דלוגנייפ הנירמ תינקחשהו תרמזה

 ביבס עסמל םכתא ףוחסיש ,שגרמו שדח

.תופשה ללשב םידחוימ םיעוציב םלועה

 ,

ביבח ןואיל :םיפות ,וי'צפוט ירנ :סברטנוק

 ,

ןייטשטור דינואל :רוניכ

ןמדירפ ןונרא :רתנספו ילקיזומ לוהינ

הקשורג יסויו לט ןליא :רוביצב הריש

םיקותמ תומולח

20:30 / 26.4.18 / ישימח

  דעו ןמרב ינב ירישמ עפומב 

ירס יתמ

 םולחל ףתושמ םולח םהינשל .איבל קירא

 .םולחה תא תויחלו םייחה תא

 ,םינצבק ינש ,ןטק קדנופב :םירישה ןיב

 ,היה אל וא היה ,תומולחה לכ ,ןצילה ריש

.הרק הז ,רטקה

ירס יתמ :הרישו הביתכ

םינגנ יווילב עפומה

ץכ ינד :רוביצב הריש

הווחמ עפומ

 Buena Vista Social Club

20:30 / 31.5.18 / ישימח

 םע דחי 

ףונק ודננרפ יאניטנגראה ןמואה

 םיאצוי

 סלסנוג ולטיא ינאלי'צה יניטלה רמזה

 םילודגה םיטיהלה תא בלשמה םיהדמ עפומב

 המרב עפומ ."באלק הטסיו הנאוב" לש

.םיליבומ םיאקיזומ םע תימואלניב

זוארק לטיור טלבנזור יזוע: רוביצב הריש