םיענ יוליב

20:30 / 26.10.17 / ישימח

 ןימזמ שדחה ועפומב אריפש ילומ

  .תיביבא לת הקתפרהל םכתא

 ,םיקיחצמ ,םיישיא םירופיס ףסוא

 וירופיס תא .םייטנגילטניאו םישגרמ

 רוניד ינח אלפנה הלוקב הוולמ

 תיאבצ הקהל תרגוב ,תרצויו תרמז

 םינוש םיבכרהבו תינלוסכ העיפומה

...ץראה לכב

 

ץכ רפוע :רתנספב הוולמ

יול םייח :רוביצב הריש

ישמה ךרד - רולקלופה םסק

20:30 / 30.11.17 / ישימח

 ,סרפמ - ישמה ךרדב רבועה ילקיסומ עסמ

 םירישה .הפוריא דעו ןיסו הינמרא ,הרכוב

 םקלחו רוקמה תפשב םקלח םיעצובמ

.םייטנתוא םילכו םידוביעב םידפורמ תירבעב

 ,

יקסלודופ ילטיו :ןוידרוקא ,שקרפ תירוד :הריש

 לייא :הפישנ ילכ ,יקוש רמת :הרישו רתנספ

 ,

ביבח ןואיל :םיפות ,בומהרבא ילא :הרטיג ,עלס

ןיבלב היטסוק :סב הרטנוק

הבלוו יפרו ןתיא הליה :רוביצב הריש

לארשי בוט ברע

20:30 / 4.1.18 / ישימח

 ,יאמימוטנפו יאמב רמז ,ןקחש - 

ןוירוג לארשי

.םויהו זאמ םיריש ולוכש ברעב

 ,"ןוקריה רשג תישילש" ,"םיאדוד"ה ירישמ

.דועו הבהא יריש ,םיתפרצ םינוסנאש

 רומוה יאלמ רושיק יעטקב ברעה תא הוולמ

.הריציה תוודחו

טלבנזור יזוע :ןוידרוקא ,לעשמ יבוק :םידילק

הוור ידג :רוביצב הריש

ילקיסומ עפומו רוביצב הריש

םיעפומ 7 הרדסב

רמז ןודעומ

t-g.co.il ,03-7325340 :יונמ תשיכרו םיפסונ םיטרפל

6