הפיח ןורטאית

 םישנו םילעב

הידמוק

20:30 / 12-13.2.18 / ישילש-ינש

ןלא ידוו לש וטרס י"פע ירוקמ הזחמ

 תא גיצמ ,רוקמל המודב ,הז יתמיב דוביע

 תוגוז השולש לש םיליבקמה םהירופיס

 המחלמה ,הסובתהו הדירפה יכילהת תאו

.םהלש םיאושינה ירשק לע תושקעתההו

 ...בלל עגונו יטנגילטניא יתמיב דוביע"

"השיגרו תבאוכ הידמוק ...ןיוצמ קוהיל

(תונורחא תועידי ,בקעי רב יש)

 ,תעשעשמו הנהמ היווח תקפסמ הגצהה"

(ץראה ,ץלזלדנה לאכימ)

 "םינקחשה תוכזב רקיעב

,

רואנ השמו רגילק רימע :דוביעו םוגרת

 ,ירא בל תירוד ,קדנב ריבד :םינקחש ,רואנ השמ :יומיב

/

שולש ןב ןוריל ,ןלוג ישי ,רדנסכלא ןורש ,רוצ ןרק

רסב לואש ןרתנספהו ןייפדלוג ינור ,יבוט תינוי

הקספה אלל ,יצחו העשכ :הגצהה ךשמ <

רשג ןורטאית

 הרהנמב

תיוושכע תילארשי הריטאס

20:30 / 19-20.3.18 / ישילש-ינש

 הצקב רוא שיש ןימאהל ונתוא ודמיל םייחב"

 רוא שי םא ,תאזה הרהנמב לבא .הרהנמה

".קשנ'ת ךורד - הצקב

 הזע לובגב רורט תרהנמ - תושחרתהה םוקמ

 חתפיו לילצ םיסנכנ ילארשיה דצהמ .לארשי -

 םה וישכע .רוסנמו םאשיה - יתזעה דצהמו

 ןמזב "יח שקומ"ל ךופהי םהמ דחא .דחי םש

 שחרי ,עקרקה ינפל לעמש םלועב ,םהילעמש

 .םהייחב קחשיו יטילופ-יתרושקתה לבנרקה

 להקל תמרוג ...הקירבמ תיטילופ הריטאס"

 (YNET)

 

.בושחל םגו עומדל ,קוחצמ  עקפתהל

,

ןייטשניבור דריע :יומיב ,ןח יעור :תאמ

 ,ירסומ ודיע ,רטלק דעלג/ןואיל יקימ :םינקחש

 ףסא/יאני לבוי ,'ץיבורדנס רדנסכלא ,ראסנ סאריפ

 ,הראומ .א ולואפ ,ביני ירוא ,היורס ןיראק ,אטניירפ

 ןויצ-רה העונ

הקספה אלל ,תוקד 40-ו העשכ :הגצהה ךשמ <

  :

ךשמהב םסרופת הרדסב 5 הגצה