t-g.co.il ,03-7325340 :יונמ תשיכרו םיפסונ םיטרפל

4

 םיראוטרפרה תוארטאיתה ןמ תוליבומ תוגצה רחבמ

תוגצה 5 יונמב

ןורטאית תרדס

ןאחה ןורטאית

 תרנכ ,תרנכ

תילארשי המרד

20:30 / 6-7.11.17 / ישילש-ינש

 רוזאב תבשייתמ םיריעצ תרובח ,1912 :הנשה

 .רתוי בוטו שדח םלוע תונבל ידכ תרנכה

 רוטקרט ,גרהנש ןושאר רבח ,םיילכלכ םיישק

 םירבחה דחאל ךרענש טפשמו ,לקלוקמ ,דיחי

 הכוב עקרב .הרשי אל תיפסכ תולהנתה לע

 .ץוביקה לש ןושארה קוניתה

 …עמד דע םישגרמ םיעגר …אלפנ עוציבה"

(צ“לג ,אריפש ילומ) 

"וצימחת לא ,תוארל וכל

 ,

גרבדלוג ריש :יומיב ,ןמרתלא ןתנ :תאמ

 ,ןולטמ-הרומ הילדוא ,ןמרתלא ידא :םינקחש

 ,רדנלדירפ ןיכיוהי ,ףלוו לאירא ,רירפש זרא

 ,ןור רינ ,ןלפק-יתליסמ תימרכ ,ןמייה באוי

רוש יתיא ,‘ץיברוג איג ,בורזעילא ילטנ

 הקספה אלל ,יצחו העשכ :הגצהה ךשמ <

ןיסיל תיב

 תחרואה

הידמוק

20:30 / 25-26.12.17 / ישילש-ינש

 

טכרביל ןויבס תאמ שדח ילארשי הזחמ

 רפסה ךותמ "הנורחאה החוראה" לע ססובמ

? "הבהא רופיסל ףוס ךירצ"

 הבר המ .ךודיש אצמנ ,ירט ןמלא ןושרגל

 הטילחמ החונמה ותייערשכ העתפהה

 ןושרג .םיאפר חור ...תומדב תשלופו ברעתהל

.החונמה ותשא ןיבל השדחה ותבהא ןיב ערקנ

 בלשמ הזחמה ...תימיטפואו המיסקמ הידמוק"

 יטסירומוהה ןיבו ,יעבט לעל יטסילאירה ןיב

 םיעוציב האיצומ ,סניפ יפיצ ,תיאמבה .יניצרל

 ליגי ידג...ןיוצמה םינקחשה תווצמ ןח יבר

(תונורחא תועידי)

 

"םילועמ ירוקנא תליגו

,

רנקל רימא :הקיסומ ,סניפ יפיצ :יומיב

 סנרולפ ,ירוקנא תליג ,ימענ בובל/רזרזא יגמ :םינקחש

  וראיפט ימולש/רחש ןור ,ליגי ידג ,שב ירימ ,ךולב

 הקספה אלל ,יצחו העשכ :הגצהה ךשמ <