2

.םירקי םיבשות

"םייונמה תנועל המשרהה הלחה"

 תועשו םימי ,וכותב ליכמה ,ןטק דחא טפשמ

 תוטרח םידחפו םיטבל לש הבר הדובע לש

 ,םיקיפמ ,םירצוי םינמואש תועש .תוחמשו

 עיגהל ידכב םילמע .הריכמו קוויש ישנא

 .תחא תילכת קר הלש הריציב תומלשל

.גנוע לש העש ,םלעופ תא םיריקומה םכל תתל

 לובמל בושק תויהל תוכזה יקלחב הלפנ

.הנש ידימ ונתוא ףיצמש ךרובמה תוריציה

.הזה עפשהמ קלח חראלו

 ירחוש םתא ,הנשה םג יכ הווקת ילוכ

.ונלכיה תא ואלמת תוברתה

.ונלוכל האנהו החלצהב הדות

,רלגיק דוד

םייתעבג ןורטאית ל"כנמ

,םירקי םיבשות

.םייתעבג ריעל הנש 95 ואלמי וז הנשב

 תוארטאיתה בטיממ תוגצהו םיעפומ םכרובע איבמו הפנעה ותוליעפ תא ךישממ םייתעבג ןורטאית

 לע רומשל ךישמנ ןכלו ,ונריע לש םירישעה תוברתה ייחמ יזכרמ קלח אוה ןורטאיתה .ץראב

 תווצ לכו ,רלגיק דוד ,ןורטאיתה ל"כנמ תא ךרבל תשקבמ ינא .םינכתה רופישל ףאשנו ,ודמעמ

.הנמאנ םתדובע םישועה ,ןורטאיתה

תיעוצקמה הדעווה ר"ויו הייריעה שארל הנשמה ,ןמגרא ילט ,הכרבב

,םירקי םייונמ

 .םייתעבג ןורטאת לש 2017-2018 םייונמה תנוע תינכת תא חותפל םיחמש ונא

 ןודעומ תרדסמ ,ץראב תוארטאיתה רחבממ תוחילצמ תוגצה לש תורדסמ תונהיל ולכות הנשה םג

 הנשה וז הכישממו רעושמל רבעמ החילצהש ,"תילארשיה הרפואה ינלוס" תרדסו  הקיתווה רמזה

 הנושארל תונהיל ולכות ,ףסונב .תיתוכיאו השדח תוגצה תרדס השבוג םידליל םגש ןבומכו היינשה

 הרדנס ,גינק איל ,בונושומ ינומ-ץראב םיליבומ ןורטאת ינקחש םע השדח תונויאר תרדסמ הנועה

 ,ןורטאיתה תויתשת תא חתפלו רפשל םיכישממ ונא ,ןווגמהו ינכדעה ראוטרפרה דצל .רנטד ןתנ ,הדש

 היירופ הנוע ונלוכל לחאמ ינא .הנהמו תיתוכיא היווחמ תונהיל ,םייונמה להק ,םכל רשפאל הרטמב

.הכאלמב םיקסועה םידבועה לכלו רלגיק דוד רמ ןורטאתה להנמל תודוהל הצורו תנווגמו

!ןורטאיתב שגפנ

םייתעבג תייריע שאר - קינוק ןר ,םכלש

 ןיב בולישה תא תאצומ ינא וב םוקמה אוה ןורטאיתה ,ריעב ילש תוירחאה ימוחת ללכ תרגסמב

 אטבתהש המ ,םירבגל סחיב תוחנ בצמב םישנה תא הדימעה הקיתעה  תינוויה תוברתה .םלוכ

 ."ןכוסמ" בשחנ הז יכ המבה לע תולעל ושרוה אל םישנ .ןורטאיתב םישנה לש לבגומה ןדיקפתב

  תינרדומה הרבחב רתויב ינויוושה םוקמה ךפה ןורטאיתהו ונתשה םירבדה ךרדה הלעמב יתחמשל

 םע תוגצה תוליעפ לש בחר ןווגמ הכותב תבלשמ וז הנשל םייונמה תנוע .תינקחש השיאל וסחיב

.רמזו הרפוא ,הריש  ןכ ומכ ,חיש ישגפמו תואצרה , ונצרא לש םינקחשהו תוינקחשה בטימ

.העיצמ וז םייונמ תנועש בחרה ןווגמהמ  ונהית יכ החוטב ינא

 םייתליהק ר"וי ,ריעה תצעומ תרבח ,בינ יל-רוא