םיבהוא

...?םכלש םיטיהרה תא

םיצור

?שדחתהל

דופיר איג”

“םיטיהר שודיחו

תרוסמ תלעב ר“זא רפכמ תיתחפשמ היידפרמ הניה

.םיטיהר דופירו שודיחב

,טיהר לש גוס לכל שודיח עצבל ונתלוכיב

.העיבצו ץע ינוקית ,יולימה גופס ,רוע / דב תפלחה ללוכ

םויה דוע ורשקתה

ר“זא רפכמ “םיטיהר שודיחו דופיר איג”

054-6631364

www.lipson.co.il

.םכדיצמ תובייחתה לכ אלל שודיחל תונויערו םידב רחבמ םע םכתיבל עיגי הרבחה גיצנ