t-g.co.il ,03-7325340 :יונמ תשיכרו םיפסונ םיטרפל

14

ןהכ םות :ילקיסומ להנמו ישאר חצנמ

 .םיטרצנוק 4 הרדסב

םילשורי תיסולדנאה תרומזתה

ואלובּמובּ

20:30 / 22.11.17 / יעיבר

 תולוק םע ,“

Los Niños de sara" הקהלה

  :םילודגה רנא'זה יטיהלמ ועצבי םיינעוצ

 …דועו "הראלוו" ,"הבו'גד יבו'גד" ,"ואלובמוב"

 עצביש ,

יקיווש הדוהי ,המבה לע םדיצל

.הירלובהו הבמורה תונונגס בטיממ

יבּיבּח

20:30 / 21.3.18 / יעיבר

 ילודגמ ,

יחרזמ רשא לש ותכלל הנש 50

.תידרפסה תונזחה לש םינזח-םינטייפה

 םינינפ

 בייט לבויו קול השמ ועצבי טרצנוקב

.םינטייפ תלהקמ הוולת טרצנוקה תא .םירחבנ

זורייפל 'זאמוה

20:30 / 5.6.18 / 

ישילש

 ,תיקנעה תינונבלה הווידל שדקומה טרצנוק

 .

זורייפ

 ,

דאווע הרימ תרמזה ליבות טרצנוקה תא

 הקיסאלק ןיב תבלשמש הקיסומ תרצויה

 תרמזה הדיצל ,קורהו פופה תומלועל תיברע

 .

ןיהאש למא ,הפיטקה לוק תלעב

 - ילארשיה ןיחלמהו זא'גה ןרתנספ יווילב

 .סוטנימ איג

םרכה ילילצ

20:30 / 17.1.18 / יעיבר

 תידוחיי תיתוברת ,העפותל שדקומ טרצנוקה

 .םינמיתה םרכ - לארשיב

 הווהה תא גציימה רמזה עיפוי המבה לע

 ,רתויב יתוכיאו ןנער ןפואב רנא'זה לש דיתעהו

 תויחאה ודיצלו ,בהזה לוק לעב ירבצ יש

 ןהלש תידוחייה תונשרפב םלועה תא ושבכש

.

A-WA תקהל - תיתרוסמ תינמית הקיסומל