t-g.co.il ,03-7325340 :יונמ תשיכרו םיפסונ םיטרפל

12

 .םיימיטניא םייתמיב תונויאר לש תקתרמ הרדסב ,עונלוקבו ןורטאיתב הנושארה הרושה ינקחש

ןלפק היא :החנמ

 .םישגפמ 4 הרדסב

הירוחאמו המבה לע

גינק איל

11:00 / 25.11.17 / תבש

 ילארשיה ןורטאיתה תכלמ

 ,לארשי סרפ תלכ ,גינק איל

 התודלי לע קתרמ ןויארב

 םידודנ לע ,םינמוא תחפשמב

 ילארשיה ןורטאיתה לע .םיישקו

 ןווגמ לע ןבומכו וימי תישארב

.ןורטאיתב םילודגה הידיקפת

רנטד ןתנ

11:00 / 30.12.17 / תבש

 ןורטאיתה ינקחש יריכבמ

 ,ןורטאית יאמבו ץראב היזיוולטהו

 הנורחאל םילודגה וידיקפת ןיבש

 סנג - בקעיו ,גגה לע רנכב - היבוט

 :ןורטאיתב וייח לע רפסי .וטגב

 תוטודקנא ,םילודגה םידיקפתה

 ולעופ לעו םיעלקה ירוחאמ

ןווגומה ינורטאיתה

ןמגרב ןר :םוליצ

הדש הרדנס

11:00 / 3.2.18 / תבש

 ןורטאיתה םלוע לש הווידה

 תריירק לע קתרמ ןויארב

 לע ,םינשה תכורא קחשמה

 תורגבתההו הינמורב תודליה

 הבהאה לע ,םי תבב הרבעמב

 םילודגה הידיקפת לע ,הקיזומל

 תויומדה לעו ןורטאיתה תמיב לע

 ...תוירטנצקאה תוינויזיוולטה

וילש רב דעלג :םוליצ

בונושומ ינומ

11:00 / 10.3.18 / תבש

 :ץראב םיבוהאה םינמואהמ

 יאטירסת ,יאמב ,יאקימוק ,ןקחש

 .ילארשי היזיוולט החנמו

 םידיקפתה לע תקתרמ החישב

 .עונלוקבו ןורטאיתב םילודגה

 הז והז ימי לש הריטאסה  לע

 לעו  ונימי לש הריטאסה תמועל

.ילארשיה ןורטאיתה

ןורש רוד :םוליצ

הרדס

השדח