t-g.co.il ,03-7325340 :יונמ תשיכרו םיפסונ םיטרפל

10

 תא אישל םיאיבמה םינוש םיעפומב יזעולהו ירבעה רמזהו תורפואה יעטק בטימ תא תבלשמה תדחוימ םיעפומ תרדס

.םיעפומ 5 הרדסב .םיפחוסו םיקתרמ םיטרצנוקב םיילקיסומ תונונגס ןווגממ תונהיל להקל םירשפאמו הרפואה ינלוס תולוכי

םייתעבגב םירש

 תילארשיה הרפואה ינלוס

הרטניס קנרפ הרש הרפואה

"MY WAY"

20:30 / 2.11.17 / ישימח

 םע ןומהה בל תא הבשש  ידגאה רמזל הווחמ

 תונש יבכוכ לש םיריש דצל םיבוהאה ויריש

,Strangers in the Night, September .50-ה

 .דועו Night and Day, New-York - New-York

יבהז ןרע :ןרתנספו ילקיזומ להנמ

רונמ דוהא יריש ברע

20:30 / 7.12.17 / ישימח

 בתכש תוילארשיה תוקיסאלקהמ רחבמ עפומב

 רופיס :םהיניב רמז תוזחמו םיריש םע דחי

 .טרבקו דוט יניווס ,וגקיש ,םייחה יבולע ,םירברפה

 .םסקה לילח ךותמ םיטאודו תוירא בולישב

יבהז ןרע :ילקיסומ להנמו ןרתנספ

סלטיב הרש הרפואה

20:30 / 15.2.18 / ישימח

 לש םילודגה םיטיהלהו םיבוהאה םירישה

 הרפואה ינלוס לש ץיפקמ עוציבב סלטיבה

Let it be,Michelle, Eleanor rigby .תילארשיה

.םיבר םיטיהל דועו

הבז דוד :ןרתנספו ילקיסומ להנמ

זירפב הבהא

20:30 / 22.3.18 / ישימח

 באכ םגו הבהא לש ריע , תורואה ריע זירפ

 םהוב הלו הטאיווארט הל תורפואהמ עסמ

 םינוסנשה דעו זירפמ ןתארשה ובאשש

 .םיינשוחהו םיבאוכה ,םישגרמה

.םינפ תבר תיאזירפ הגיגח הגיצמ הרפואה

הבז דוד :ןרתנספו ילקיסומ להנמ

שריה תירונ יריש ברע

"הירחא יבש תכלל"

20:30 / 11.1.18 / ישימח

 לש לוקה ספ איה שריה תירונ לש התריצי

 הלהקמו תרומזת לכב םינגנתמ היריש .ונייח

 יפבו ןויזיווריא לכבו לביטספ לכב םירשומו

 תיבל ,דמחנ רפרפמ ,ליג לכב רוביצ לכ

 הרזח ךרדל ,רפכה לא ךרדבמ קוטסיפ לש

 למשחמ .יתבש חאלס דעו יאלוזא רטושהמ

 יבש תכללמו םש יאל ,ךיידי תופכב םרוז

.הליסמה דילש תיבל ,ךיירחא

הבז דוד :ילקיסומ להנמו ןרתנספ