( ירו'צנס תשר י"ע ןתנית הרשכה ) םדוק ןויסנב ךרוצ ןיא •

 םיפדעומ םיאנת םדוק ןויסינו ןוישר ילעבל •

!החלצהל ופרטצה

םינכוס םישורד

םירחבנ םיסכנ

2,100,000 הברעה ‘חר םירדח 6 יטרפ תיב

SOL

D

1,425,000   הברעה ‘חרב םירדח 4 ןג תריד

SOL

D

1,350,000  יפויה תלילכ ‘חרב םירדח 5 תריד

SOL

D

1,320,000   התרפא ךרד ‘חר םירדח 5 ןג תריד

SOL

D

SOL

D

2,050,000 הברעה ‘חרב םירדח 6 יתחפשמ וד

1,150,000 תונויצה ךרד ‘חרב םירדח 5 ןג תריד

SOL

D

1,600,000 םינגה ‘חרב םירדח 7 סקלפירט

SOL

D

.... המיעט קר יהוז

2016 הדובע תנשב ועצובש תואקסעמ 

 :ץראה בל 21 ירו'צנסב

.הווקת חתפב שדחה וניפינסלו ,ןיעה שאר ,ןורמושה יבושי ,לאיראב וניפינסל

:רשק רוציל םינמזומ

03-8082121   דרשמ 'לט

052-3478276   ץרפ יבא

c21-homes.co.il דרשמה יסכנב היפצל