זג ינולב תקפסא

 

זג תוכרעמ תנקתה

 

תוניקת תקידב / ךמסומ זג יאנכט

 

זג לע םומיח תוכרעמו םימ יממחמ תנקתה

ךילא דע