7

לירפא שדוח יעורא

ינוי שדוח יעורא

יאמ שדוח יעורא

יביבא ןחלוש סינט רינרוט

 !םיכוזל תוילדמ

5/4/17 תבש םוי

גוחה תועשב

לותחה

םייפגמב

ןקחש תגצה

22/4/17 תבש םוי

םיעוריא םלואב 11:00 העשב

'קד 45            :הגצהה ךשמ

םידלי

םידלי

םייפגמב לותחה

,םכחותמ לותח וניה

תולובחת תועצמאבש

תונושמו תונוש

...תומלוע ךופהל חילצמ

13/5/17 תבש םוי

םיעוריא םלואב 11:00 העשב

'קד 45            :הגצהה ךשמ

27/5/17 תבש םוי

םיעוריא םלואב 11:00 העשב

'קד 45            :הגצהה ךשמ

ר"זא רפכמ רזופמה

ןקחש תגצה

ריעב היה דחא שיא"

ריכה ותוא קונית לכ

רזופמה שיאה הז

"ר"זא רפכמ רזופמה

יקימל תדלומוי

ןקחש תגצה

לירפא-ראוני ידיליל תדלומוי

 !םינמזומ םידליה לכ

 סינט רינרוט

ןחלוש

)םידיחי( 

!םיכוזל תוילדמ

תבש  םוי

20/5/17

םיעוריא םלואב

םיה תב

תינקחש תגצה

םירגובמ

17/6/17 תבש םוי

םיעוריא םלואב 11:00 העשב

'קד 45            :הגצהה ךשמ

הנטקה םיה תב תינומעפל

.ןומעפכ לולצ לוק

םיה תפשכמ הנגרומ

םינומעפה לוקב תקשוח

.ותוא תבנוגו

 לכונ םידליה תרזעב קר

תינומעפל בישהל

.דובאה הלוק תא     

גנינפה

גנינפה

!ץיקה תנוע תחיתפ

הנועה תא םיחתופ

םיחפנתמ םימ ינקתמ עפש םע

.אשדבו הכירבב

רגסיי טרופסה זכרמ עוריאה לשב(

 

)פ"דח ןפואב 19:00 העשב

םידלי

30/6/17

ישיש םוי

19:00 - 16:00 תועשה ןיב

19:00 - 16:00 תועשה ןיב