םידלי

 ךרוצה לע שגרמ רופיס

 לע ,תלוזה תא דבכל

, תימצע הלבק

 תאיצמו המלשה

 לכבש הפיהו ןורתיה

,  הניתנו תורבח ,רבד

 םהילע עבטה יכרעו

. ונלוכ ונלדג

םירגובמ

25/2/17 תבש םוי

םיעוריא םלואב 10:00 העשב

 )תוגוז( ןחלוש סינט רינרוט

 !םיכוזל תוילדמ              

11/2/17 תבש םוי

םיעוריא םלואב 11:00 העשב

'קד 45            :הגצהה ךשמ

ןטקה חישה לע הדגאה

ןקחש תגצה

ראוני שדוח יעורא

םירגובמ

ראורבפ שדוח יעורא

םידלי

ראות תפי הרענ לש הרופיס

תגרוח םא דצל היחש

תורעוכמו תוער תויחא יתשו

.תיבה תודובע לכ תא תושעל הצלאנו

,ראות הפיו ריעצ ךיסנ היה הכלממ התואב

,ראופמ ףשנ ןומראב ךורעל טילחהש

.הכלממב תורענה לכ תא וילא ןימזהלו

...ותשא היהת ךיסנה יניעב ןח אצמתש הרענה

הלרדניס

תינקחש תגצה

14/1/17 תבש םוי

םיעוריא םלואב 11:00 העשב

'קד 45            :הגצהה ךשמ

28/1/17 תבש םוי

יביטרופס ףרוח ןותרמ

ןומייס ייסכלא

 – 

הגוי תנדס

 

    09:00-10:00

ןמ'גרות יסא 

 סיטאליפ

     10:15-11:00

  וקנטוקורק הנילופ 

 

FIT STOCKS 

    11:15-12:15

 יבר’ג רפוע

 –

 ןטב ידוקיר תנדס

     12:30-13:30

6

םירגובמ

13/3/17 ינש םוי

םיעוריא םלואב 17:00 העשב

'קד 45             הגצהה ךשמ

 גוחה לש עפומ םייקתי הגצהה ינפל

סקזייא ילרוא לש התכרדהב דוקירל

םידלי

הציב לש הרופיס

הציב לש הרופיס

11/3/17 תבש םוי

םיעוריא םלואב 11:00 העשב

'קד 45            :הגצהה ךשמ

30/3/17 ישימח  םוי

)גוחה תועשב(

טמחש רינרוט

 םיכוזל תוילדמ

לש התכרדהב

ןמדלפ הרול

יל-גח תחפשמ

םידלי תגצה

ןקחש

 ת

גצ

ה

! הבוח תושופחת *

ץרמ שדוח יעורא

ם

י

ר

ו

פ

 

ת

ג

י

ג

ח

ם

י

ר

ו

פ

 

ת

ג

י

ג

ח