2017 ינוי - ראוני

 

םירגובמ םיגוח חול

םוי

גוח

תועש

ךירדמ

םוקמ

’א

ןחלוש סינט

19:00-21:15

רנל ךונח

םיעורא םלוא

םצעה תופיפצ

19:00-20:00

םייחיר הרואיל

םיגוח םלוא

20:00-21:00

הגוי

21:00-22:00

ןומייס ייסכלא

םיגוח םלוא

’ב

הגוי

07:00-08:00

ןומייס ייסכלא

םיגוח םלוא

סיטאליפ

08:00-08:45

ןמ’גרות יסא

םיגוח םלוא

ףוגה בוציעו העונת

09:00-09:45

יזח תירוא

םיגוח םלוא

םימב תולמעתה

10:00-10:45

הדודר הכירב

זיירקנדלפ

19:00-19:45

ןיול רוטסנ

םיגוח םלוא

ןטב ידוקיר

20:00-21:00

יברג רפוע

םיגוח םלוא

/תויונמוא בוליש

)'גוא-ילוי אלל(

 תונטישכת

20:00-21:30

םימדקתמ/םיליחתמ

ןיקפיל הנלה

הירלג

הבמוז

21:00-22:00

הקיסמ תינור

םיגוח םלוא

םע ידוקיר

םיליחתמ 19:30-20:15

הרואיל

ץיבוקשרה

םיעורא םלוא

20:15-23:00

םימדקתמו םיינוניב

’ג

סיטאליפ

08:00-08:45

ןמ’גרות יסא

םיגוח םלוא

Fitball - לובטיפ

09:00-09:45

וקנטוקורק הנילואפ

םיגוח םלוא

זיירקנדלפ

10:15-11:00

ןיול רוטסנ

םיגוח םלוא

הגוי

19:00-20:00

ןומייס ייסכלא

םיגוח םלוא

סיטאליפ

20:15-21:00

ןמדלפ הנלא

םיגוח םלוא

הבמוז

21:15-22:00

ירהנ ריפס

םיגוח םלוא

’ד

םיליחתמל הגוי

07:00-08:00

ןומייס ייסכלא

םיגוח םלוא

ףוגה בוציעו העונת

09:00-09:45

יזח תירוא

םיגוח םלוא

םימב תולמעתה

10:00-10:45

הדודר הכירב

ןחלוש סינט

19:00-20:30

םימדקתמ/םיליחתמ

רנל ךונח

םיעורא םלוא

םצעה תופיפצ

19:00-20:00

םייחיר הרואיל

םיגוח םלוא

Fitball - לובטיפ

20:00-21:00

םייחיר הרואיל

םיגוח םלוא

רויצ

)טסוגוא-ילוי אלל(

20:30-22:00

םימדקתמ/םיליחתמ

ןיקפיל הנלה

הירלג

ןטב ידוקיר

21:00-21:45

יבר’ג רפוע

םיגוח םלוא

’ה

הגוי

07:00-08:00

ןומייס ייסכלא

םיגוח םלוא

סיטאליפ

08:00-08:45

ןמ’גרות יסא

םיגוח םלוא

סיטאליפ

18:30-19:15

ןמדלפ הנלא

םיגוח םלוא

הבמוז

19:30-20:15

ןמדלפ הנלא

םיגוח םלוא

יבוריא

20:30-21:15

וקנטוקורק הנילואפ

םיגוח םלוא

’ו

םצעה תופיפצ

07:30-08:30

םייחיר הרואיל

םיגוח םלוא

ימניד בוציע+הגרדמ

08:30-09:30

וקנטוקורק הנילואפ

םיגוח םלוא

Fitball - לובטיפ

09:45-10:30

וקנטוקורק הנילואפ

םיגוח םלוא

זיירקנדלפ

12:00-12:45

ןיול רוטסנ

םיגוח םלוא

)תותבש בבס האר( ןיגוריסל תפלחתמ תינפוג תוליעפ - תבש

’ש

גוח

ה/ךירדמ

םוקמ

בוטיחו בוציע+יבוריא

וקנטוקרוק הנילואפ

םיגוח םלוא

הבמוז+סיטאליפ

ןמדלפ הנלא

םיגוח םלוא

סיטאליפ

ןמ’גרות יסא

םיגוח םלוא

הגוי

ןומיס ייסכלא

םיגוח םלוא

ןטב ידוקיר

יברג רפוע

םיגוח םלוא

.םיפתתשמ רפסמב הנתומ גוח לש ומויק .םייונישל ןתינ ז”ולה *

5

2017 ינוי-ראוני תותבש בבס

ראוני

10:00 העש

11:00 העש

07.01

 ןמדלפ הנלא

14.01

ןמ’גרות יסא

 וקנטוקורק הנילואפ

21.01

 וקנטוקורק הנילואפ

28.01

ףרוח ןותרמ

ראורבפ

10:00 העש

11:00 העש

04.02

 ןמדלפ הנלא

11.02

וקנטוקורק הנילואפ

18.02

ןמ’גרות יסא

 וקנטוקורק הנילואפ

25.02

ןומייס ייסכלא

יבר'ג רפוע

ץרמ

10:00 העש

11:00 העש

04.03

 ןמדלפ הנלא

11.03

וקנטוקורק הנילואפ

18.03

ןמ’גרות יסא

 וקנטוקורק הנילואפ

25.03

ןומייס ייסכלא

 יבר'ג רפוע

לירפא

10:00 העש

11:00 העש

01.04

וקנטוקורק הנילואפ

08.04

ןמ'גרות יסא

וקנטוקורק הנילואפ

15.04

 ןמדלפ הנלא

22.04

וקנטוקורק הנילואפ

29.04

ןומייס ייסכלא

 יבר'ג רפוע

יאמ

10:00 העש

11:00 העש

06.05

ןמדלפ הנלא

13.05

ןמ'גרות יסא

וקנטוקורק הנילואפ

20.05

וקנטוקורק הנילואפ

27.05

ןומייס ייסכלא

יבר'ג רפוע

ינוי

10:00 העש

11:00 העש

03.06

וקנטוקורק הנילואפ

10.06

ןמדלפ הנלא

17.06

ןמ'גרות יסא

וקנטוקורק הנילואפ

24.06

 ןומייס ייסכלא

יבר'ג רפוע

Spin-Club :גניניפס תוליעפ תועש

ךירדמ 

ברע

ןושאר םוי

רשנ ילא

20:00-21:00

ינש םוי

םייקלא רואיל

19:30-20:30

יעיבר םוי

רשנ ילא

20:00-21:00

רטנס טרופס לאירא היצקילפאב םדקומ םושירב הנתומ

.19:00 העשהמ 

03-9367330 | 03-9366505 :ןופלט

www.ariel-sport.co.il

Ariel Sport Center 

-ב ונלש ףדל ופרטצה