סגנירב תיור :הידמ תלהנמ | ענרב-ןימינב לכימ :תכרוע

ISSN

 0793-5811 ,מ"עב תוקפהו םוסרפ םתור :הקפהו בוציע

052-6886136 רברג לט :תועדומ שכר להנמ

tal@rotemltd.co.il

 תוירחסמה תועצהלו תועדומה ןכותל תיארחא תכרעמה ןיא

 הז ןותיע ,רקי ארוק

 .דבלב םימסרפמה לע איה תוירחאה לכ .ןהבש

 םסרפל םיניינועמה ןודעומה ייונמ .לאירא טרופסה זכרמ ירבחל ץפומ

.תוחנהל וכזיו 077-3331775 ’לטל ונפי ןותיעב תוירחסמ תועדומ

,םירקי םייונמ

.2017 תנש הסנכנ ותאו לאיראל עיגה ףרוחה

 תוביסמ תוליעפ איפקהל ץלאנ אלש הוקתב ,רעוס ריוא גזמ לש םימיב םג תוריש תתל ונתלוכיבש לככ השענ ,ינאו תווצה ,הנש לכבכ

.ורבע םינשב הרקש יפכ תויתוחיטב

 לע םינכדעתמ ,גניניפס ינומיא שארמ םינימזמ ,שומיש הב םישוע םכבורש חמש ינאו ריוואל התלע "רטנס טרופס לאירא" תייצקילפא

 .היצקילפאה םע קשממתמה יוהיזה גת עיצמש םיפסונ םייגולונכט םייונישמ ונהית דיתעבו תועדוה

?הבורקה הנשה ךלהמב ונל יופצ המ זא

.הדרפהב םיניינועמה ולאלו תיתדה הייסולכואל רשוכ רדח לש ותמקהב ליחתנ בורקב

.ףצרב טרופסה זכרמ תוליעפ לכ ךלהמב חותפ היהי אוהו ותחיתפ םע םסרופי ,םישנ/םירבגל רשוכה רדחב הדרפהה תועש

 .האלפנ תיחרזא הנש ונלוכל היהתש

 .

להנמ

 , ענרב ןימינב יסוי

 ,םכלש

3

:2017 )ינוי-ראוני( םיגחב החיתפ תועשב םייוניש

:טרופסה זכרמ תוליעפ תועש

םישנ /םירבג הדרפה ’א םוי

םישנ 07:30-09:00 / םירבג 06:00-07:30

)!דבלב םירגובמ( 19:00-22:00

’ה ,’ד ,’ג ,’ב םוי

06:00-22:00

’ו םוי

06:00-18:00

תבש

07:00-18:00

14:00-15:00 תועשה ןיב ןויקינל רוגס רשוכה רדח ’ה-’ב םימיב

היחשל ס”היב

רגנוי לעי

םיאליגה לכל םייתנש הייחש יגוח

יעוצקמו ישיא סחיב

ןומיא תוצובקו םייטרפ םירועיש • הייחשה תונונגס לכ רופיש •

050-7416494

 :םיפסונ םיטרפו םואיתל

 תנש ףוסב שממ ונתאמ הדרפנש הרקי השיאל שידקהל הצור ינא הזה ןועדימה תא

.2016

 הקוחצו הפיה הלוק לבא ,תיסחי תוטעמ םינש ינפל יתרכה ,ל"ז וריבש הירוא תא
 איה .הליגר יתלב היציאוטניא תלעבו המכח השיא התייה הירוא .יבילב טורח ישנה

.התוא ובהא םהו םדא ינב הבהא

 ,תניינעתמ ,תלאוש דימת .תרדהנ הרבחו תכמות היערו תפומל אמיא התייה הירוא

.הבושקו תיתפכא

 .אצמי ימ לייח תשא .הילא עגעגתאו תחפוטמ ,הפי התוא רוכזא דימת

 הנושארה התדכנ הירואל הדלונ ,ונתאמ התכל רחאל עובשכ ,הכונחה גחבו ,לרוגה הצר

 .לכהמ םיקזח םייחהש החכוהו רוא הברה המע האיבהש

.םהב עגר לכ וילאמ רורב אלו םירצק םייחה המכל תרוכזת דוע איה הנממ הדירפה

 .תרשואמו האירב תיחרזא הנש ונלוכל היהתש

  ענרב ןימינב לכימ

רעונו םידלי יגוח אלל הליגר תנוכתמ – )םירופ( 'ב-'א םימי 12-13/3/17

06:00-11:00 – )חספ ברע( 'ב םוי 10/4/17

םיגוח אלל תבש תנוכתמ – )חספ( 'ג םוי 11/4/17

רעונו םידלי יגוח אלל ליגרכ חותפ )חספ מ"הוח( 12-15/4/17

רוגס טרופסה זכרמ – )ינש גח ברע( 'א םוי 16/4/17

םיגוח אלל תבש תנוכתמ – )ינש חספ( 'ב םוי 17/4/17

 טעמל רעונו םידלי יגוח ומייקתי אל 1-18/4/17 םידליל חספ תשפוח

 ןחלוש סינט

רוגס טרופסה זכרמ – )האושה םוי ברע( 'א םוי 23/4/17

 כ"דחבו םיגוחב הקיסומ אלל ליגרכ חותפ – )האושה םוי( 'ב םוי 24/4/17

רוגס טרופסה זכרמ – )ןורכיזה םוי ברע( 'א םוי 30/4/17

רוגס טרופסה זכרמ -  )ןורכיזה םוי( 'ב םוי 1/5/17

םיגוח אלל תבש תנוכתמ – )תואמצעה םוי( 'ג םוי 2/5/17

 סינט טעמל רעונו םידלי יגוח ומייקתי אל – )רמועב ג"ל( 'א םוי 14/5/17

 ןחלוש

 07:00-14:00 )תועובש ברע( 'ג םוי 30/5/17

 םיגוח אלל תבש תנוכתמ – )תועובש( 'ד םוי 31/5/17

 רעונו םידלי יגוח ומייקתי אל 30/5-1/6/17 םידליל תועובש תשפוח

15/6/17 םידלי יגוח תנוע םויס .ס"היב תושפוח חולל ףופכ םידלי יגוח חול