050-7399660 ינגבי ,050-5212575 סכלא 03-6734491 סקפ ,03-9366888 דרשמ .לאירא ,56 םינושחנה ךרד

info@glob-net.com | alex@glob-net.com

 

 תסדנה םוחתב םיתורישה בטימ תא קפסמ רשא קיתוו ךמסומ למשח סדנהמ ידיב תלהונמ מ"עב טנבולג תרבח
 תונוראו תותשר ,בושחמה םוחתב הדובע תונחת תמגודכ תומדקתמ תוכרעמ לש עוציבו ןונכת תוברל למשחה
 למשח ירדח ,תונוכמ ירדח ,םירוטרנג ,גוזימ תרקב תוכרעמ ,קוחרמ דוקיפו השיג תוכרעמ ,יוביג תונחת ,תרושקת

.דועו

 

תרבח םעטמ תורוקיבל הנכה ,םייתלשממ םיפוגל הרבעה ,תוכרעמ תקידבו תקוזחת יתוריש םיקפסמ ונא

 .רתויב ההובגה המרב םיפסונ םיוולנ םיתורישו למשחה      

 

,םיתבל למשח תוחול - ימרט יופימ לש תוריש םינתונ ונא

.םילעפמו םידרשמ      

 

                                                הכירב ליעפמ - דויצב לופיטו יעוצקמ תוריש

 .תואירבה דרשמ םעטמ

 םייקסע תוחוקללו םייטרפ תוחוקלל םידעוימ םימדקתמה וניתוריש

 םוחתב רתויב יעוצקמה הנעמה תלבק לע םירשפתמ םניא רשא

.למשחה תסדנה

!םכתורישל דומעל חמשנ

2002 המקה תנש

 

,מ"עב טנבולג תרבח

תינפיו תיניס האופרב ךמסומ לפטמ - Dip.Ac ,ירורד לג

םילופיט זכרמ להנמ | ןמדיר תללכמב הצרמ

  

www.galclinic.co.il  

 

SMS

 חולשל ןתינ  

|

 

054-8020589

 :ןוירפו םישנ ילופיטב ייתוחלצהמ לודג קלח

 רופישו יווילכ וא 

יעבט תוירופ לופיט

 ,תורזוח תולפה ,תויטסיצילופ תולחש

 תוליחב 

:הדיל תארקלו ןוירה תויעבב לופיט

 .יברעמ לופיט לש םייוכיסה

 .הדיל זוריזו הנכה ,רבוע ךופיה ,בג באכ ,תואקהו

 לופיט

 ,

באכו הידפותרוא

 תויעבב םג לפטמ ינא - ולא םילופיטל ףסונב

.לוכיעה תכרעמו לועיש ,תורזוח תויוררקתה -

 תוקוניתו םידליל יעבט

תיניס האופר

 

- ירורד לג

 

:תוקוניתו םידלי ,הידפוטרואו באכ ,ןוירהו תוירופ - יעבט לופיט

 :שדחה םוקמה

 ,6 בגנה בוחר

.לאירא

 - עגמ ילופיט תנמזהל

 דועו היגולוסקלפר ,ידבש יוסיע ,םיאטרופס יוסיע

>> ןאכ ץחל