052-5665-993

.

)לולו(

 ג.א.ש

מ"עב חותיפו הינב

ג.א.ש

מ"עב חותיפו הינב

)לולו(

 רוגל הנורחא תונמדזה

!הטיסרבינואה לומ

לאיראב רתוי 

לבקל

 ןימזמ תשדחתמה לאיראב שקובמ יכה טקיורפה

 ,םייח תוכיא םע תחתפתמ הביבסב רוגל םכתא

 ירטנאקה דילו  הטיסרבינואה לומ  ,ביהרמ ףונ

 ,םירדח 6-ו 5 תונב דחוימב תולודג תורידב

.םיזואהטנפו ןג תוריד

הנש יצחכ דועב סולכאל תונורחא תוריד