תירנירטו האפרמ

ןולפק דוד ר"ד

םינוסיח

 •

הקיטסונגאיד

 •

ןגטנר

 •

היגרוריכ

 •

זופשא

 •

םוקיש

 •

תויחל יניס רוקיד

 •

אפרמ יחמצב לופיט

 •

היפרטודוריה

 •

תיב ירוקיב

 •

054-3183545

 

:דבלב םוריח

 |

 

03-9060529

 

:האפרמ

DrKaplun@gmail.com     לאירא ,16 בורחה

לאירא סינט ןודעומ

)םידיחי/תוצובק( םירגובמ/םידליל םייעוצקמ סינט ירועיש

054-2440949 יש

!םניח ןויסינ עובש

!הנתמ  סינט טבחמ הנשל םימשרנל

052-5665-993

.

)לולו(

 ג.א.ש

מ"עב חותיפו הינב

ג.א.ש

מ"עב חותיפו הינב

)לולו(

 רוגל הנורחא תונמדזה

!הטיסרבינואה לומ

לאיראב רתוי 

לבקל

 ןימזמ תשדחתמה לאיראב שקובמ יכה טקיורפה

 ,םייח תוכיא םע תחתפתמ הביבסב רוגל םכתא

 ירטנאקה דילו  הטיסרבינואה לומ  ,ביהרמ ףונ

 ,םירדח 6-ו 5 תונב דחוימב תולודג תורידב

.םיזואהטנפו ןג תוריד

הנש יצחכ דועב סולכאל תונורחא תוריד