זג ינולב תקפסא

 

זג תוכרעמ תנקתה

 

תוניקת תקידב / ךמסומ זג יאנכט

 

זג לע םומיח תוכרעמו םימ יממחמ תנקתה

ךילא דע

 ?ן"לדנב קוסעל תמלח דימת

 הנורחאל ונדרשמב ועצובש תואקסע 

ןורמושהו לאיראב

 :ץראה בל 21 ירו'צנסב

!םלועב הלודגה ן"לדנה תרבח םע החלצהל ףרטצהל

.הווקת חתפו ןיעה שאר ,ןורמושה יבושיי ,לאיראב ונפינסל םינכוס םישורד

( ירו'צנס תשר י"ע ןתנית הרשכה) םדוק ןויסינב ךרוצ ןיא*

םיפדעומ םיאנת םדוק ןויסינו ןוישיר ילעבל*

c21-homes.co.il/lp/reg << ךל םיאתהל הלוכי ן"לדנ ץעויכ הריירק םא וישכע הלג

?סכנ הנוק/רכומ 

!חוטב לע תכלל ףידע ן"לדנב

03-8082121 : ץועייל

052-3478276 ץרפ יבא

c21-homes.co.il :םיסכנה ןווגמל

םירחבנ םיסכנ

עצבמ

עצבמ

סכנה תא םדק ?הריכמל סכנ ךל שי

.תועובש 3 ךשמל םניחב ךלש

:םיטרפל

c21-homes.co.il/lp/recruiting_assets

 'חרב םירדח 4.5 ןג תריד

רובתה

 6 'גטוק םיפטנ.קב

גורתאה 'חרב םירדח

 6.5 יטרפ תיב ,ןקרבב

תיריעה 'חרב םירדח

 'חרב םירדח 5 תריד

יפויה תלילכ

 'חרב םירדח 5 ןג תריד

הליג

 םירדח 5 ירוט 'גטוק

לילגה 'חרב

 'חרב םירדח 4 תריד

םימיה תשש

 8 יטרפ תיב ,ןקרבב

תיריעה 'חרב םירדח

 רעש 'חרב םירדח 4 ןג תריד

איגה

 םירדח 5 יטרפ תיב ,ןקרבב

תילגיס 'חרב

 םירדח 6 יטרפ תיב ,םיפונב

סיריאה 'חרב

 ךרד 'חרב םירדח 4 גג תריד

 תונויצה

 5 יתחפשמ וד ,ןקרבב

סגאה 'חרב םירדח

SOL

D

SOL

D

SOL

D

SOL

D

SOL

D

SOL

D

SOL

D

SOL

D

SOL

D

SOL

D

SOL

D

SOL

D

SOL

D

 5.5 יטרפ תיב םיפטנ.קב

גורתאה 'חרב םירדח

SOL

D

.... המיעט קר יהוז