םידלי

תינקחש תגצה

15/9/17 ישיש םוי

םיעוריא םלואב 16:00 העשב

'קד 45            :הגצהה ךשמ

9/10/17 ינש םוי

םיעוריא םלואב 17:00 העשב

'קד 45            :הגצהה ךשמ

7

רבמטפס שדוח יעורא

רבמצד שדוח יעורא

רבמבונ שדוח יעורא

םידלי

יעיבר םוי

13/12/17 

גוחה תועשב

םידלי

 היתב

היטבמאב

             

 ןויקינ" אשונב המיסקמ הגצה

  "תישיא הנייגיהו ףוגה

 בולישבו  הביהרמ הרואפת

 .םירזיבא

רבוטקוא שדוח יעורא

יל ץוג יל ץוע

תיגיגח םידלי תגצה

תוכוס םיגגוח

םירגובמ

יביטרופס ןותרמ

 "...םיגחה ירחא..."

  ןיול רוטסנ – זיירקנדלפ 

 

  08:00-08:45

 רשנ ילא – גניניפס

   

 09:00-09:45

)דבלב היצקילפאב םדקומ םושירב(

  – ףוגה בוטיחו בוציע

   

10:00-10:45

 ןמדלפ הנלא

 

 

– הבמוז

  

11:00-11:45

 ןמדלפ הנלא

 

 

ןטב ידוקיר תנדס

  

12:00-13:00

יבר'ג רפוע 

 

 

םידלי

 םיחותפ םירועישו תויורחת
רעונהו םידליה יגוחב

)גוחה תועשב םייקתמ(

  תנדסב םידליו םירוה   

13/11/17

 תפתושמ די-תיונמוא  

 

 י"מק רינרוט   

13/11/17

   ןחלוש סינט רינרוט 

  15/11/17

 )םיכוזל תוילדמ(   

 

דוקירה יגוח  

 15/11/17

טמחש רינרוט  

 16/11/17

)םיכוזל תוילדמ(   

 

םירגובמ

25/11/17 תבש םוי

םיעוריא םלואב 10:00 העשב

רינרוט

ןחלוש סינט

תוילדמ

!םיכוזל

הכונח

 רינרוט

 רעונו םידליל ןחלוש סינטב

!םיכוזל תוילדמ

19/12/17 ישילש םוי

םיעוריא םלואב 17:00 העשב

'קד 45            :הגצהה ךשמ

תורנ תקלדה

עפומה ינפל

21/10/17 תבש םוי

 08:00 -13:00 תועשה ןיב

 השולש תגצה

 תעקשומ םינקחש

 לש רצויה תיבמ

 םב םיב" ןורטאית

 תבלשמה "םוב

 הנתשמ הרואפת

.הביהרמ

 עיגמ ולולוקי'צשכ

 תצק איהש הלגמו הנוכשל

 סינכמ דימ אוה ,תחרבוצמ

 .תחנו הלודג החמש הב

 ץיפקמש ,ינוכית-םי תצקב

 ףיכב םינמזומ םלוכ חמשמו

 אוחמלו דוקרל ,רישל .חראתהל

לודג לוקב קוחצלו םייפכ

.םיימשה בל דע