11/8/17 ישיש םוי

םיעוריא םלואב 11:00 העשב

'קד 45-כ הגצהה ךרוא

םירגובמ

ילוי שדוח יעורא

טסוגוא שדוח יעורא

םידלי

7/7/17 ישיש םוי

 15:00 -18:00 תועשה ןיב

21/7/17 ישיש םוי

 15:00 -18:00 תועשה ןיב

8/7/17 תבש םוי

 08:00 -13:00 תועשה ןיב

14/7/17 ישיש םוי

םיעוריא םלואב 16:00 העשב

'קד 45-כ הגצהה ךרוא

6

תרפא לש

תינקחש תגצה

ץיק רינרוט

ןחלוש סינט

!םיכוזל תוילדמ

ח

מ

ש

ש

ש

י

י

 םיחפנתמ

 םינקתמ

אשדבו םימב

יביטרופס ץיק ןותרמ

לוב לור

 ?לפונ ימו עלוק ימ

 תוישופיחה תחפשמל ,תועבגה ןיב השרוחב

 .תורוחש תודוקנ שמח ןהילע ,תומודא ןהיפנכש

 וליפא התייה אל ,הנטקה תישופיחה ילרודל

   .הבג לע תחא הדוקנ

 ןובשחב דוסי יגשומ קינעמה יכוניח רופיס

.תלוזל הרזעו

םימב הכילה רודכ

תינקחש תגצה

 הדלונש תישופיחה

 תודוקנ ילב

 םייחיר הרואיל – םימב תולמעתה    08:00-09:00

שנ ילא – גניניפס     09:00-09:45

 )דבלב היצקילפאב םדקומ םושירב( 

 

 

 וקנטוקורק הנילופ – ףוגה בוטיחו בוציע    10:00-10:45

 וקנטוקורק הנילופ – סיטאליפ    11:00-11:45

  ןומייס ייסכלא – הגוי תנדס   12:00-13:00

םידלי

18/8/17 ישיש םוי

 15:00 -18:00 תועשה ןיב

5/8/17 תבש םוי

 10:00 -13:00 תועשה ןיב

ח

מ

ש

ש

ש

י

י

ש

ש

י

י

אשדבו םימב

 םיחפנתמ םינקתמ

אשדבו םימב

 תלח

תבשה

  עודיה רופיסל ידוחיי דוביע

"תבשה תלמשו הל'הנח"

  ,תבשה תולח תא תונקל המא י"ע תחלשנ תרפא

 תורמל  .םיבר םירבח תשגופ איה היפאמל הכרדב

 היפאמל עיגהל תרפא הקיפסמ ךרדב םיבוכיעה

 וילגר ולשכש שישק םדאב תשגופו  התריגס ינפל

  .תולח תונקל חילצמ וניאו

 תלוזל הרזעה תובישח תא דדחמ רופיסה

 םוי תובישח תא ןבומכו ךממ שלחה

 .ידוהיה םעה רובעב למסכ תבשה

25/8/17

25/8/17

ץיקה ףוס תביסמ

15:00 העשהמ לחה

15:00 העשהמ לחה

םירגובמ

ח

מ

ש

ש

ש

י

י

םינקתמ

םיחפנתמ

4/8/17 ישיש םוי

 15:00 -18:00 תועשה ןיב

רטנס טרופס לאיראל 

9

 

תדלוה םוי

 

םיגגוח

החפשמה לכלו םידליל םיחפנתמ םינקתמ  גנינפה םע