2017 רבמצד–ילוי

 

םירגובמ םיגוח חול

םוי

גוח

תועש

ךירדמ

םוקמ

’א

ןחלוש סינט

19:00-21:15

רנל ךונח

םיעורא םלוא

םצעה תופיפצ

19:00-20:00

םייחיר הרואיל

םיגוח םלוא

20:00-21:00

הגוי

21:00-22:00

ןומייס ייסכלא

םיגוח םלוא

’ב

הגוי

07:00-08:00

ןומייס ייסכלא

םיגוח םלוא

סיטאליפ

08:00-08:45

ןמ’גרות יסא

םיגוח םלוא

ףוגה בוציעו העונת

09:00-09:45

יזח תירוא

םיגוח םלוא

םימב תולמעתה

10:00-10:45

הדודר הכירב

זיירקנדלפ

19:00-19:45

ןיול רוטסנ

םיגוח םלוא

ןטב ידוקיר

20:00-21:00

יברג רפוע

םיגוח םלוא

/תויונמוא בוליש

טסוגוא-ילוי טעמל

   רויצ

20:00-21:30

םימדקתמ/םיליחתמ

ןיקפיל הנלה

הירלג

הבמוז

21:00-22:00

הקיסמ תינור

םיגוח םלוא

םע ידוקיר

םיליחתמ 19:30-20:15

הרואיל

ץיבוקשרה

םיעורא םלוא

20:15-23:00

םימדקתמו םיינוניב

’ג

סיטאליפ

08:00-08:45

ןמ’גרות יסא

םיגוח םלוא

Fitball

לובטיפ

09:00-09:45

וקנטוקורק הנילואפ

םיגוח םלוא

זיירקנדלפ

10:15-11:00

ןיול רוטסנ

םיגוח םלוא

הגוי

19:00-20:00

ןומייס ייסכלא

םיגוח םלוא

סיטאליפ

20:15-21:00

ןמדלפ הנלא

םיגוח םלוא

הבמוז

21:15-22:00

ירהנ ריפס

םיגוח םלוא

’ד

םיליחתמל הגוי

07:00-08:00

ןומייס ייסכלא

םיגוח םלוא

ףוגה בוציעו העונת

09:00-09:45

יזח תירוא

םיגוח םלוא

םימב תולמעתה

10:00-10:45

הדודר הכירב

fit sticks

טסוגוא

ילוי ץיק תרודהמ

18:00-19:00

וקנטוקורק הנילואפ

םיגוח םלוא

ןחלוש סינט

19:00-20:30

םימדקתמ/םיליחתמ

רנל ךונח

םיעורא םלוא

םצעה תופיפצ

19:00-20:00

םייחיר הרואיל

םיגוח םלוא

Fitball

לובטיפ

20:00-21:00

םייחיר הרואיל

םיגוח םלוא

ןטב ידוקיר

21:00-21:45

יבר’ג רפוע

םיגוח םלוא

’ה

הגוי

07:00-08:00

ןומייס ייסכלא

םיגוח םלוא

סיטאליפ

08:00-08:45

ןמ’גרות יסא

םיגוח םלוא

סיטאליפ

18:30-19:15

ןמדלפ הנלא

םיגוח םלוא

Hitt יבוריא

19:30-20:15

ןמדלפ הנלא

םיגוח םלוא

סקובורייא

20:30-21:15

וקנטוקורק הנילואפ

םיגוח םלוא

’ו

םצעה תופיפצ

07:30-08:30

םייחיר הרואיל

םיגוח םלוא

ימניד בוציע+הגרדמ

08:30-09:30

וקנטוקורק הנילואפ

םיגוח םלוא

םימב תולמעתה

טסוגוא

ילוי ץיק תרודהמ

08:45-09:30

םייחיר הרואיל

הדודר הכירב

Fitball

לובטיפ

09:45-10:30

וקנטוקורק הנילואפ

םיגוח םלוא

זיירקנדלפ

12:00-12:45

ןיול רוטסנ

םיגוח םלוא

!שדח

)תותבש בבס האר( ןיגוריסל תפלחתמ תינפוג תוליעפ_תבש

’ש

גוח

ה/ךירדמ

םוקמ

בוטיחו בוציע+יבוריא

וקנטוקרוק הנילואפ

םיגוח םלוא

הבמוז+סיטאליפ

ןמדלפ הנלא

םיגוח םלוא

סיטאליפ

ןמ’גרות יסא

םיגוח םלוא

הגוי

ןומיס ייסכלא

םיגוח םלוא

ןטב ידוקיר

יברג רפוע

םיגוח םלוא

.םיפתתשמ רפסמב הנתומ גוח לש ומויק .םייונישל ןתינ ז”ולה *

5

2017 רבמצד -ילוי תותבש בבס

ילוי

10:00 העש

11:00 העש

01.07

 ןמדלפ הנלא

08.07

ץיק ןותרמ

15.07

 וקנטוקורק הנילואפ

22.07

ןמ’גרות יסא

 וקנטוקורק הנילואפ

29.07

ןומייס ייסכלא

יבר'ג רפוע

טסוגוא

10:00 העש

11:00 העש

05.08

 ןמדלפ הנלא

12.08

ןמ’גרות יסא

 וקנטוקורק הנילואפ

19.08

 וקנטוקורק הנילואפ

26.08

ןומייס ייסכלא

יבר'ג רפוע

רבמטפס

10:00 העש

11:00 העש

02.09

 ןמדלפ הנלא

09.09

ןמ’גרות יסא

 וקנטוקורק הנילואפ

16.09

 ןמדלפ הנלא

23.09

ןומייס ייסכלא

יבר'ג רפוע

30.09

רופיכ םוי

רבוטקוא

10:00 העש

11:00 העש

07.10

 ןמדלפ הנלא

14.10

ןמ'גרות יסא

וקנטוקורק הנילואפ

21.10

םיגחה ירחא ןותרמ

28.10

ןומייס ייסכלא

יבר'ג רפוע

רבמבונ

10:00 העש

11:00 העש

04.11

ןמדלפ הנלא

11.11

ןמ'גרות יסא

וקנטוקורק הנילואפ

18.11

וקנטוקורק הנילואפ

25.11

ןומייס ייסכלא

יבר'ג רפוע

רבמצד

10:00 העש

11:00 העש

02.12

ןמדלפ הנלא

09.12

וקנטוקורק הנילואפ

16.12

ןמ'גרות יסא

וקנטוקורק הנילואפ

23.12

ןמדלפ הנלא

30.12

ןומייס ייסכלא

יבר'ג רפוע

Spin-Club :גניניפס תוליעפ תועש

ךירדמ 

ברע

ןושאר םוי

רשנ ילא

20:00-21:00

ינש םוי

םייקלא רואיל

19:30-20:30

יעיבר םוי

רשנ ילא

20:00-21:00

רטנס טרופס לאירא היצקילפאב םדקומ םושירב הנתומ

.19:00 העשהמ 

03-9367330 | 03-9366505 :ןופלט

www.ariel-sport.co.il

Ariel Sport Center 

-ב ונלש ףדל ופרטצה

!שדח

!שדח