רעונו םידלי יגוח חול

)2017 רבמצד – ילוי( ח”עשת ל”הנשל

םוי

גוח

תועש

םיאליג

ךירדמה םש

םוקמ

ןושאר

ינרדומ זא’ג

16:00-16:45

’ח-’ז תותיכ

סקזייא ילרוא

םיגוח םלוא

זא’ג

16:45-17:30

’ד-’ב תותיכ

ינרדומ זא'ג

17:30-18:15

'ה תותיכ

זא'ג םורט

18:15-19:00

’א

הבוח ןג

תרחבנ

ןחלוש סינט

17:30-19:00

ךירדמה תצלמהב םינוימ י”פע

רנל ךונח

םיעוריא םלוא

ינש

*רעונו םידליל רשוכ רדח

16:00-17:15

8-14 יאליג

םיכירדמה תווצ

רשוכ רדח

די תויונמוא

16:30-17:15

’ד-’ג תותיכ

ץיבונמלז הליג

הירלג

17:15-18:00

’ב-’א תותיכ

18:00-18:45

הבוח-הבוח .ט

18:45-19:30

ב”הטח-’ה תותיכ

י.מ.ק

16:30-17:15

’ב-’א תותיכ

ןייטשבל ילא

םיגוח םלוא

17:15-18:00

’ו-’ג תותיכ

ישילש

*רעונו םידליל רשוכ רדח

16:00-17:15

8-14 יאליג

םיכירדמה תווצ

רשוכ רדח

ךרה ליגל העונת

16:30-17:15

םייתנש_הנש יאליג

ןמרייפ הלסרמ

םיגוח םלוא

17:15-18:00

3 ליג

דיק טרופס

18:00-18:45

4 ליג

עבט

17:15-18:00

4-5 יאליג

רואל יבא

הירלג

18:00-18:45

6 ליג

יעיבר

*רעונו םידליל רשוכ רדח

16:00-17:15

8-14 יאליג

םיכירדמה תווצ

רשוכ רדח

ינרדומ זא’ג

16:00-16:45

’ח-’ז תותיכ

סקזייא ילרוא

םיגוח םלוא

זא’ג

16:45-17:30

’ד-’ב תותיכ

ינרדומ זא'ג

17:30-18:15

'ה תותיכ

זא'ג םורט

18:15-19:00

’א

הבוח ןג

ןחלוש סינט

16:30-17:15

’ד-’ג תותיכ

רנל ךונח

םיעוריא םלוא

17:15-18:00

’ו-’ה תותיכ

18:00-18:45

ב”הטח

ישימח

*רעונו םידליל רשוכ רדח

16:00-17:15

8-14 יאליג

םיכירדמה תווצ

רשוכ רדח

י.מ.ק

16:30-17:15

’ב-’א תותיכ

ןייטשבל ילא

םיגוח םלוא

17:15-18:00

’ו-’ג תותיכ

טמחש

16:15-17:15

’א תותיכ

ןמדלפ הרול

הירלג

17:15-18:15

’ב תותיכ

18:15-19:15

’ד-’ג תותיכ

19:15-20:15

ב”הטח-’ה תותיכ

תבש

.שדוחה ידליל תדלוה ימי ,תואנדס ,תוגצה ,תולעפה

.תעל תעמ םיגוחה חולב םייוניש ךורעל תיאשר הלהנההו םיפתתשמה רפסמב הנתומ גוח לש ומויק .םייונישל ןותנ ז”ולה .גוחב תופתתשה לע םירוה רושיא+יאופר רושיאב דייטצהל הבוח *

.ח.ל.ט

תועדוה

.)ללוכ( 14.6.2018-ה דע לעפי םידליה יגוח חול •

.םיגוח ייוניש/םילוטיב לע SMS תלבקל םושיר ללוכ ,ךירדמל םושיר ספוט םע עיגהלו דרשמב םיגוחל שארמ םשרהל שי •

.)הרקמ לכב ףסכ רזחוי אלו תיקלח םלשל ןתינ אל( הנשה לכל םירמוחה רובע ח”ש 275 ךסב ימעפ דח םולשתב תינתומ די תויונמוא גוחב תופתתשהה •

.)ךירדמה לצא םיטרפ( םיאתמ שובל תשיכרב הכורכ י.מ.ק גוחב תופתתשהה •

.)סקזייא ילרוא לצא םיטרפ( דבלב תומיאתמ םיילענו שובל תשיכרב הכורכ ,דוקירל רפס-תיבב תופתתשהה •

 .םיגוחה חולב םושרש יפכ םידליה יאליג לע דיפקהל םכשקבנ ןכ ומכ .םידליה יגוחל םיוולמכ סנכיהל ןתינ אל •

.)תועדומה חולב בוקעל שי( ןחלוש סינט יגוח ומייקתי ס”היב תושפוח ךלהמב – 

 םכביל תמושת •

4

www.ariel-sport.co.il | 03-9367330 | 03-9366505 :ןופלט