סגנירב תיור :הידמ תלהנמ | ענרב-ןימינב לכימ :תכרוע

ISSN

 0793-5811 ,מ"עב תוקפהו םוסרפ םתור :הקפהו בוציע

052-6886136 רברג לט :תועדומ שכר להנמ

tal@rotemltd.co.il

 תוירחסמה תועצהלו תועדומה ןכותל תיארחא תכרעמה ןיא

 הז ןותיע ,רקי ארוק

 .דבלב םימסרפמה לע איה תוירחאה לכ .ןהבש

 םסרפל םיניינועמה ןודעומה ייונמ .לאירא טרופסה זכרמ ירבחל ץפומ

.תוחנהל וכזיו 077-3331775 ’לטל ונפי ןותיעב תוירחסמ תועדומ

,םירקי םייונמ

.םד תברק םהיניב שיש םישנא תצובק ,ראשה ןיב איה ,תינולימה הרדגהה יפ לע ,החפשמ

.ירובע הלש תועמשמה יהמו החפשמ לע הברה בושחל יל אצי ,הנורחאל

 םייקסע םירשקב יתכרבתה .םינמאנ תוחוקלו םיבוט םירבח לש תבחרומ החפשמב יתכרבתה ,ילזמל ,הבורקה יתחפשמ דבלמ

.הקיחל יתוא תקבחמש הבוהאה יתחפשמל רוזחל הכוז ינא םוי לש ופוסב .דחי םיאלפנ םירבד ונרצי הלועפ ףותישב רשא

 םינמאנ תויהלו םכידלי תא וב לדגל ,בושו בוש םירחוב םתא ותוא םוקמה .םכתוכזב החפשמ איה ,ירובע רטנס טרופס לאירא

.גציימ אוה םתוא םיכרעל

.ונתא גוגחל םינמזומ םכלוכו תויצקרטאו םינקתמ עפש םע רטנס טרופס לאיראל 9 תדלומוי דחי גוגחנ ץיקה ףוסב

 .םייתחפשמ תונורכיזו תויווח אלמ ץיק ונלוכל היהיש

להנמ

 , ענרב ןימינב יסוי

 ,םכלש

3

:2017 )רבמצד -ילוי( םיגחב החיתפ תועשב םייוניש

:טרופסה זכרמ תוליעפ תועש

םישנ /םירבג הדרפה ’א םוי

םישנ 07:30-09:00 / םירבג 06:00-07:30

)!דבלב םירגובמ( 19:00-22:00

’ה ,’ד ,’ג ,’ב םוי

06:00-22:00

’ו םוי

06:00-18:00

תבש

07:00-18:00

14:00-15:00 תועשה ןיב ןויקינל רוגס רשוכה רדח ’ה-’ב םימיב

היחשל ס”היב

רגנוי לעי

םיאליגה לכל םייתנש הייחש יגוח

יעוצקמו ישיא סחיב

ןומיא תוצובקו םייטרפ םירועיש • הייחשה תונונגס לכ רופיש •

050-7416494

 :םיפסונ םיטרפו םואיתל

 יבוריא Hiit

?בר ןמז דוע םינמוש ףורשל ךישמי ףוגהשו ןמאתהל םיצור

 תועש 48 דע םינמושה תא ףורשל ךישממ ףוגה וב ,ההובג תומיצעב םילוורטניא ןומיא

 .ןומיאה רחאל

 חוכ / תודגנתה יליגרת בלשמ ,Hiit )High Intensity Interval Training ( יבוריא

 המ לכל תילאמיטפוא תוסחייתה לבקמ ןמאתמה הזה בולישב רשאכ ףוגה ירירש לכל

.בושחש

 .תוששואתה תוקספה םהיניבו םירצק םייבוריאנא ןומיא ירוזחמ וכותב בלשמ ןומיאה

 ךכמ האצותכו ליבקמב ףוגה ירירש לכ לע תוריהמ תואצות גישהל רשפאמ ןומיאה

 .ןומיאה ירחא תועש 24 דע ,החונמ ןמזב םג תוירולק ףורשל ףוגה ךישממ

.ןמדלפ הנלא לש התכרדהב 19:30 העשב 'ה םוי לכב ,ונלצא וישכעמ

  ענרב ןימינב לכימ

19:00 העשה דע לעפי טרופסה זכרמ – )באב 'ט ברע( ינש םוי 31/7/17

הקיסומ אלל ליגרכ לעפי טרופסה זכרמ – )באב 'ט( 'ג םוי  1/8/17

םיגוח אלל 06:00-11:00 – )ש"האר ברע( 'ד םוי 20/9/17

םיגוח אלל תבש תנוכתמ – )ש"האר 'א( 'ה םוי  21/9/17

םיגוח אלל תבש תנוכתמ – )ש"האר 'ב( 'ו םוי  22/9/17

םיגוח אלל 06:00-11:00–)רופיכ םוי ברע( 'ו םוי 29/9/17

רוגס טרופסה זכרמ–)רופיכ םוי( תבש םוי 30/9/17

םיגוח אלל 06:00-11:00 – )תוכוס ברע( 'ד םוי 4/10/17

םיגוח אלל תבש תנוכתמ – )תוכוס( 'ה םוי 5/10/17

 סינט גוח טעמל רעונו םידלי יגוח אלל( ליגרכ חותפ – תוכוס מ"הוח

 )ןחלוש

םיגוח אלל 06:00-11:00 – )הרות תחמש ברע( 'ד םוי 11/10/17

םיגוח אלל תבש תנוכתמ – )הרות תחמש( 'ה םוי 12/10/17

 םידלי יגוח אלל ךא ליגרכ לעופ טרופסה זכרמ – 13-20/12/17 הכונח

!ליגרכ םייקתמ ןחלוש סינט גוח/רעונו

15/6/17 םידלי יגוח תנוע םויס .ס"היב תושפוח חולל ףופכ םידלי יגוח חול