לאירא סינט ןודעומ

)םידיחי/תוצובק( םירגובמ/םידליל םייעוצקמ סינט ירועיש

054-2440949 יש

!םניח ןויסינ עובש

!הנתמ  סינט טבחמ הנשל םימשרנל

:תבותכה ונחנא ,ישיאו ידוחיי רפס קיפהל םיבשוח םתא םא

,תיבה דע ךילא םיחלושו םיכרוכ ,םיסיפדמ ,םיבצעמ ,םיכרוע ונתרבחב

החפשמב םיראשנש םירפס

תיתחפשמ היפרגויב

דועו בצועמ ןיסחוי ןליא ,תונומת ,הב תושפנה ייחו החפשמה רופיס

ןורכיז רפס

דועו םיריש ,תונומת ,םיברוקמהו החפשמה ינב םע םיישיא תונויאר ,םכריקי ייח דועית

יתחפשמ םינוכתמ רפס

 ,החפשמב םירבועה םינוכתמה תכירע ,החפשמה ינב לכלו אמא ,אתבסל הקותמ הנתמ

 

דועו תונומתב ,םירופיסב הוולמ

םכתעד לע הלעיש ןויער לכו

לגנו'גה קמ

ועב

האניג-וינ האופפ

 לש דעה תורעיב

 ילארשי

ןמלז לצרה

 תאמ ןמור

יתימא רופיס

 יפ לע

 ןמור וניה

 'לגנו'גה

 קמועב'

 .ייחב תונוש

 תופוקת

 בלשמה

 עסמכ

 רפסב ראותמה

 עסמה

 תובר םינש

 ובוחב ןמוט

 יאמצע

 יבחרב

 תועסמו

 םילויט

 לש

 תונידמ

 הב הפוקתב

 םלועה

 לייטמל

 תבאוש

 ןבאל וכפה

 םרט ישילשה

 םלועה

 ללש תוגציימ

 רפסב תוראותמה

 תויומדה

 .ילארשיה

 היווחה

 .תשקה

 יעבצ לכב

 לויטה תא ועבצש

 םיסופיט

 יתוא הפחדש

 וז איה האניג

-וינ האופפב

 םש יא יתרבעש

 רגובמ ליגב

 יתאצי רפוסמה

 לויטל  .ןמורה

 תביתכל

 םירוזא

 ,יתנבה

 בטימל

 ,הנש 20 זאמ

 ופלחש

 תורמלו

 .הזה םויל דע

 םייטנתוא

 וראשנ ולא

 םיחדנ

 ,ישילשה

 םלועה ,וליבקמל

 יברעמה

 םלועה ןיב םילדבהה

 הלבמ יתייה

 תוכורא

 תועש .יישוח

 תאו יתוא וכשמ

 דימת

 תנמזמ

 תואיצמהש

 ינושה יאלפב

 תוננובתהב

 יילויטב

 לש התויארפ

 לשב םאו עבטה

 לש ותויארפ

 לשב םא ,ונל

 ,םיימוקמה

 םע ייתוחישמ

 רקיעב יתגפס

 התוא ,תוברתה

.תילגנאה

 הפשה תא ועדיש

 םיטעמה

:רבחמה

 לע

 תנשב .ביבא

-לת ריעב

 1932 תנשב

 דלונ ןמלז

 לצרה

 רוזחמל

 סייגתה

 ל''הצ תמקה

 םע .הנגהל

 ףרטצה

 1947

 טנדוטסכ

 םינושארה

 וימיב .תיאמדקאה

 הדותעה

 לש 'א

 ,ומער המחלמה

 יחתות דועב

 ,הירוטסיהה

 ידומילל

 ,ריעצ

 .הארוההו

 ךוניחה ימוחתל

 וייח תא שידקהל

 הצורש ןיבה

 הליחת

 ,ולא םימוחתב

 קסע תואבה

 םינשה

 50ב ,ןכאו

 םיעידומ

 הרוא ןוכית

 רפס-תיב להנמכ

 ךשמהבו

 הרומכ

.ןג-תמרב

.83 ןב אוהו

 ,ןמלז לש ןושארה

 ורפס אוה הז

 ןמור

www.EfratNakash.com 

שקנ

 תרפא

 לש

 רוקמה

 םוליצ

לג

נו

ה

 ק

מ

וע

ב

ןמלז

 לצרה

 תאמ

 ןמור

רברג רסיא

ייח רופיס

www.rotemltd.co.il

 | 

ravit@rotemltd.co.il :ל"אוד | 077-5401053 :'לט